Ugrás a fő tartalomra
Competition Policy

Állami támogatással kapcsolatos panaszbejelentő űrlap

Ez az oldal a feltételezetten jogellenes állami támogatásra vonatkozó panaszok benyújtására szolgál. Ez a weboldal 23 nyelven olvasható. Kérjük, használja a képernyő jobb felső sarkában látható legördülő menüt, ha más nyelvet szeretne kiválasztani.

Miért fontos panaszt tenni?

A panaszbejelentések az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos lényegi információforrásnak tekinthetők. Az eljárási rendelet értelmében a Bizottság minden érdekelt fél által benyújtott panaszt kivizsgál.

Mi az eljárás jogalapja?

Az ún. eljárási rendelet: a Tanács (EU) 2015/1589 rendelete (2015. július 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (mely a 659/1999/EK tanácsi rendelet helyébe lépett), HL L 248., 2015.9.24., 9. o.

A végrehajtási rendelet: a Bizottság 794/2004/EK rendelete, melyet egyebek mellett a 794/2004/EK rendeletnek egyes határidők számítása, a panaszok kezelése és a bizalmas információk azonosítása és védelme tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 9-i 372/2014/EU bizottsági rendelet, HL L 109., 2014.4.12., 14. o., módosított

Hogyan állapíthatom meg azt, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősül-e?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése kimondja: ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ahhoz tehát, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősüljön, a következő öt feltételnek kell halmozottan megfelelnie:

  1. állami források felhasználásával jár,
  2. gazdasági előnyt biztosít,
  3. szelektív (azaz a támogatás bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk előállítását részesíti előnyben),
  4. hatást gyakorol a versenyre,
  5. hatást gyakorolt a tagállamok közötti kereskedelemre.

További információkért olvassa el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közleményt.

Ki tehet jogosan panaszt?

Az eljárási rendelet 24. cikke szerint csak az érdekelt felek nyújthatnak be panaszt azzal a céllal, hogy tájékoztassák a Bizottságot egy feltételezett jogellenes támogatásról vagy egy támogatással való feltételezett visszaélésről. Ebből a célból az eljárási rendelet 12. cikkének (1) bekezdése és 24. cikkének (2) bekezdése szerint panaszt benyújtó természetes és jogi személyeknek bizonyítaniuk kell, hogy az említett rendelet 1. cikkének h) pontja értelmében érdekelt félnek minősülnek (e tekintetben lásd még a végrehajtási rendelet 11a. cikkének (1) bekezdését).

Az érdekelt fél fogalmát az eljárási rendelet 1. cikkének h) pontja a következőképpen határozza meg: „olyan tagállam vagy személy, vállalkozás vagy vállalkozások társulása, amelynek, illetve akinek érdekeit a támogatás nyújtása érintheti, különösen a támogatás kedvezményezettje, a versenytárs vállalkozások és a szakmai szövetségek”.

Miért kötelező a panaszbejelentő űrlap használata?

Az eljárási rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a panaszt az erre a célra létrehozott űrlapon kell benyújtani. A végrehajtási rendelet 11a. cikkének (2) bekezdése értelmében az érdekelt feleknek megfelelően ki kell tölteniük a IV. mellékletben szereplő űrlapot, amelyen feltüntetik az abban kért összes kötelező információt. A fő célja a panaszok kezelésének megkönnyítése, annak biztosításával, hogy a Bizottság minden releváns információt megkapjon a feltételezett jogellenes támogatásról vagy a támogatással való feltételezett visszaélésről.

A panaszt az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani (a végrehajtási rendelet 11a. cikkének (3) bekezdése).

A Bizottság a hiányos információkat benyújtó panaszosokat felkéri, hogy egy adott határidőn belül pótolják a hiányosságot. Határidőben megküldött megfelelő válasz hiányában a panasz visszavontnak tekintendő.

Érdekelt fél indokolt kérésére a Bizottság az űrlapon kért információk egy része tekintetében eltekinthet az adatszolgáltatási kötelezettségtől (a végrehajtási rendelet 11a. cikkének (2) bekezdése).

Hol található a panaszbejelentő űrlap, és hogyan nyújthatom be a panaszt?

A panaszbejelentő űrlapot itt lehet letölteni.

Kérjük, a csillaggal (*) jelölt kötelező mezők mindegyikét töltse ki. Kérjük, hogy a kitöltött panaszbejelentő nyomtatványt küldje el e-mailben vagy postai úton a következő címre:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels
Belgium
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu).

A Bizottság a papíralapú levelezéssel szemben az elektronikus kapcsolattartást javasolja.

Figyelem: Az elektronikus panaszbenyújtással kapcsolatos javaslatok:
  • A mellékletek mérete ne haladja meg a 3 MB-ot.
  • Amennyiben mégis kénytelen túllépni a 3 MB-os keretet, javasoljuk, hogy az anyagot két e-mailre osztva küldje el. A második e-mail tárgymezőjében tüntesse fel az első e-mail tárgyát, valamint az „e-mail 2” szöveget.
  • Amennyiben nagy mennyiségű dokumentációt kíván eljuttatni hozzánk, az anyagot CD-ROM-on, postai úton is továbbíthatja a fenti címre.

Ha panasza bizalmas információkat tartalmaz, kérjük küldje el azt két változatban: egyrészt a bizalmas információkat tartalmazó változatot, másrészt az üzleti titkok vagy más bizalmas információk nélküli változatot.

Mi történik a panasz benyújtása után?

A panasz beérkezéséről 15 munkanapon belül átvételi elismervényben értesítjük. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott információkat, és a lehető leghamarabb értesíti Önt a vizsgálat eredményéről (ld. az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexének a panaszokról szóló 9. részét).

Előfordulhat, hogy a panasz bizalmas információktól mentes változatát észrevételezésre továbbítjuk az érintett tagállamnak.

Lehetőségem van-e arra, hogy az ügyet tagállami bíróság elé terjesszem?

Az uniós tagállamok kötelesek a tervezett állami támogatási intézkedéseket a Bizottságnak bejelenteni. E kötelezettség (a „felfüggesztési kötelezettség”) közvetlen hatályú, tehát azok a felek, akiket a felfüggesztési kötelezettség figyelmen kívül hagyásával nyújtott állami támogatás („jogellenes támogatás”) érint, közvetlen keresetet indíthatnak a tagállami bíróságok előtt. Ezért azok a természetes és jogi személyek, akik/amelyek érdekeit sérti a feltételezett jogellenes támogatás, a tagállami bíróságok elé terjeszthetik az ügyet. A tagállami bíróságoknak pedig meg kell ítélniük az esetet, függetlenül attól, hogy a Bizottságnál folyamatban van-e már hasonló eljárás. A tagállami bíróságok előtti keresetek fontos jogorvoslati lehetőséget jelenthetnek: azonnali segítséget hozhatnak a jogellenes állami támogatások által érintett panaszosnak. A tagállami bíróságoknál elérhető jogorvoslati lehetőségek a következőek: a jogellenes támogatás kifizetésének megakadályozása, a jogellenes támogatás visszafizettetése (az összeegyeztethetőségtől függetlenül), a jogellenes támogatás kamatának visszafizettetése, kártérítés fizetése a versenytársaknak és más harmadik személyeknek, valamint a jogellenes támogatással szembeni ideiglenes intézkedések.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Bizottság nem tud tanáccsal szolgálni arról, milyen tagállami eljárás indítható az egyes esetekben. Az állami támogatásra vonatkozó jog tagállami bíróságok általi alkalmazásáról bővebben ezen az oldalon tájékozódhat.

 

Kapcsolódó linkek