Glavni sadržaj
Competition Policy

Obrazac za pritužbe u vezi s državnim potporama

Na ovoj stranici možete podnijeti pritužbu protiv navodne nezakonite državne potpore. Stranica je dostupna na 23 jezika. Za promjenu jezika upotrijebite padajući izbornik u gornjem desnom kutu zaslona.

Zašto se podnose pritužbe?

Pritužbe su osnovni izvor podataka za otkrivanje povreda pravila Unije o državnim potporama. Stoga je Postupovnom uredbom predviđeno da Komisija ispita sve pritužbe koje podnese zainteresirana strana.

Koja je pravna osnova?

Postupovna uredba”: Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kojom se zamjenjuje Uredba Vijeća br. 659/1999), SL L 248, 24.9.2015., str. 9.–29.

Provedbena uredba”: Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004, kako je među ostalim izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 372/2014 od 9. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 u pogledu računanja određenih rokova, rješavanja pritužbi i označivanja i zaštite povjerljivih informacija, SL L 109, 12.4.2014., str. 14.–22.

Kako mogu utvrditi čini li mjera državnu potporu?

U članku 107. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da, „osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku koja narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, nespojiva je s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među državama članicama”. Stoga sljedećih pet uvjeta moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se mjera smatrala državnom potporom:

  1. uporaba državnih sredstava
  2. gospodarska prednost
  3. selektivnost (tj. potpora pogoduje određenim komercijalnim poduzećima ili proizvodnji određene robe)
  4. učinak na tržišno natjecanje
  5. učinak na trgovinu između država članica.

Više pojedinosti dostupno je u Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Tko može valjano podnijeti pritužbu?

U skladu s člankom 24. Postupovne uredbe samo zainteresirane strane mogu podnositi pritužbe kako bi obavijestile Komisiju o navodnim slučajevima nezakonite potpore ili zlouporabe potpore. Stoga fizičke i pravne osobe koje podnose pritužbu u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 24. stavkom 2. Postupovne uredbe moraju dokazati da su zainteresirane strane u smislu članka 1. točke (h) te uredbe. (U tu svrhu vidjeti i članak 11.a stavak 1. Provedbene uredbe).

Člankom 1. točkom (h) Postupovne uredbe zainteresirane strane definiraju se kao „svaka država članica i svaka osoba, poduzetnik ili udruženje poduzetnika na čije bi interese mogla utjecati dodjela neke potpore, a posebno korisnik potpore, konkurentski poduzetnici i trgovinske udruge.”

Zašto je obvezna uporaba obrasca za pritužbe?

Uporaba obrasca za pritužbe obvezna je na temelju članka 24. stavka 2. Postupovne uredbe. U skladu s člankom 11.a stavkom 2. Provedbene uredbezainteresirane strane dužne su propisno ispuniti obrazac iz njezina Priloga IV. te dostaviti sve obvezne informacije koje se u njemu traže. Njegova je glavna svrha olakšati rješavanje pritužbi tako što će se osigurati da Komisija primi sve relevantne informacije povezane s navodnom nezakonitom potporom ili zlouporabom potpore.

Pritužbe se podnose na jednom od službenih jezika Unije (članak 11.a stavak 3. Provedbene uredbe).

Komisija će od podnositelja pritužbi koji su dostavili nepotpune informacije zatražiti da u određenom roku dostave informacije koje nedostaju. Izostane li pravodobni odgovor, smatrat će se da je pritužba povučena.

Na obrazloženi zahtjev zainteresirane strane Komisija može odustati od obveze dostavljanja nekih informacija traženih u obrascu (članak 11.a stavak 2. Provedbene uredbe).

Gdje se može pronaći obrazac za pritužbe i kako poslati pritužbu?

Obrazac za pritužbe možete preuzeti ovdje.

Napominjemo da treba ispuniti sva obvezna polja označena zvjezdicom (*). Nakon što ispunite obrazac, pošaljite ga e-poštom ili u tiskanom obliku poštom na sljedeću adresu:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Bruxelles
Belgija
Broj telefaksa: (32-2) 296 12 42
E-adresa: stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Komisija snažno potiče upotrebu elektroničke komunikacije, umjesto papirnate.

VAŽNA NAPOMENA: Preporuke za pritužbe koje se šalju e-poštom:
  • privitci ne bi smjeli biti veći od 3 MB
  • ako je vaša e-poruka veća od toga, preporučujemo da pošaljete još jednu e-poruku s istim naslovom i napomenom „e-poruka br. 2”
  • velike količine dokumenata možete poslati i na CD ROM-u na navedenu poštansku adresu.

Ako pritužba sadržava povjerljive informacije, dostavite dvije verzije: povjerljivu verziju i verziju koja nije povjerljiva i ne sadržava poslovne tajne ni druge povjerljive informacije.

Što slijedi nakon podnošenja pritužbe?

Potvrdu o primitku vaše pritužbe primit ćete u roku od 15 radnih dana. Komisija će ispitati dostavljene informacije i u što kraćem roku vas obavijestiti o ishodu (vidjeti odjeljak 9. o pritužbama u Kodeksu najbolje prakse za provedbu postupaka nadzora državnih potpora).

Verzija pritužbe koja nije povjerljiva može se dostaviti relevantnoj državi članici na očitovanje.

Mogu li pokrenuti postupak pred nacionalnim sudom?

Obveza država članica da Komisiji prijave planiranu državnu potporu („obveza mirovanja”) ima izravan učinak, tj. strane na koje utječe državna potpora dodijeljena protivno obvezi mirovanja („nezakonita potpora”) mogu izravno pokrenuti postupak pred nacionalnim sudovima. Fizičke ili pravne osobe na čije je interese negativno utjecala navodna nezakonita potpora mogu se obratiti nacionalnim sudovima, koji predmet moraju ocijeniti neovisno o bilo kojem usporednom postupku koji je u tijeku pred Komisijom. Postupak pred nacionalnim sudom može biti važno sredstvo pravne zaštite kojim podnositelj pritužbe može brzo popraviti štetu nanesenu nezakonitom državnom potporom. Pravna sredstva dostupna pred nacionalnim sudovima uključuju: sprečavanje plaćanja nezakonite potpore; povrat nezakonite potpore (bez obzira na spojivost); povrat kamata zbog nezakonitosti; naknada štete konkurentima i ostalim trećim stranama; i privremene mjere protiv nezakonite potpore.

Napominjemo međutim da Komisija ne može pružati savjete o nacionalnim postupcima dostupnima u pojedinačnim slučajevima. Dodatne informacije o tome kako nacionalni sudovi primjenjuju zakonodavstvo o državnim potporama mogu se pronaći na ovoj stranici.

 

Druge poveznice