Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Competition Policy

Формуляр за жалба във връзка с държавна помощ

От тази страница можете да подадете жалба срещу предполагаема незаконна държавна помощ. Тази страница е достъпна на 23 езика. Моля, използвайте падащото меню в горната дясна част на екрана, за да промените езика.

Защо да подавате жалба?

Жалбите са важен източник на информация с цел установяване на нарушения на правилата на Съюза за държавната помощ. В това отношение в Процедурния регламент е предвидено Комисията да разглежда всяка жалба, подадена от заинтересована страна.

Какво е правното основание?

Процедурният регламент: Регламент (ЕO) № 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (който заменя Регламент № 659/1999 на Съвета), ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9—29.

Регламентът за изпълнение: Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията, изменен inter alia с Регламент (ЕС) № 372/2014 на Комисията от 9 април 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 във връзка с изчисляването на определени времеви срокове, с обработването на жалбите и с определянето и защитата на поверителната информация, ОВ L 109, 12.4.2014 г., стр. 14—22.

Как мога да определя дали дадена мярка представлява държавна помощ?

В член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз се посочва, че, освен ако в Договорите не е предвидено друго, всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез държавни ресурси под каквато и да е форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, като поставя в по-благоприятно положение дадени предприятия или производството на определени стоки, е несъвместима с вътрешния пазар, доколкото засяга търговията между страните членки. Затова, за да бъде класифицирана дадена мярка като държавна помощ, трябва да бъдат кумулативно изпълнени следните пет условия:

  1. Използване на държавни ресурси
  2. Икономическо предимство
  3. Избирателност (например държавната помощ облагодетелства дадени търговски предприятия или производството на определени стоки)
  4. Последствия за конкуренцията
  5. Последствия за търговията между държавите членки

Повече подробности са достъпни в Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, както е посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Кой може да подаде валидна жалба?

Съгласно член 24 от Процедурния регламент само заинтересованите страни могат да подават жалби с цел да информират Комисията за всяка предполагаема незаконна помощ или злоупотреба с помощ. За тази цел физическите и юридическите лица, които подават жалба съгласно член 12, параграф 1 и член 24, параграф 2 от Процедурния регламент, трябва да докажат, че са заинтересовани страни по смисъла на член 1, буква з) от същия регламент. (За целта вж. също член 11a, параграф 1 от Регламента за изпълнение ).

Понятието „заинтересовани страни“ е определено в член 1, буква з) от Процедурния регламент като „всяка държава членка или всяко лице, предприятие или обединение от предприятия, чиито интереси биха могли да бъдат засегнати от предоставянето на помощ, по-специално получателят на помощта, конкуриращите се предприятия и търговските обединения“.

Защо е задължително да се използва формулярът за жалба?

Съгласно член 24, параграф 2 от Процедурния регламент използването на формуляра за жалба е задължително. Съгласно член 11а, параграф 2 от Регламента за изпълнениезаинтересованите страни трябва надлежно да попълнят формуляра от приложение IV и да предоставят всички задължителни сведения, които се изискват в него. Неговата основна цел е да се улесни разглеждането на жалби, като се гарантира, че Комисията получава цялата съответна информация относно предполагаемата неправомерна или неправилно използвана помощ.

Жалбите се подават на един от официалните езици на Съюза (член 11а, параграф 3 от Регламента за изпълнение).

Комисията ще поиска от жалбоподателите, които са предоставили непълна информация, да предоставят липсващата информация в рамките на определен срок. При липса на своевременен отговор, жалбата ще се счита за оттеглена.

При мотивирано искане, отправено от заинтересована страна, Комисията може да я освободи от задължението за предоставяне на част от информацията, изисквана във формуляра (член 11а, параграф 2 от Регламента за изпълнение).

Къде да намеря формуляра за жалба и как да изпратя жалбата си?

Можете да изтеглите формуляра за жалбатук.

Моля, попълнете всички задължителни полета, отбелязани със звездичка (*). След като попълните формуляра, моля, изпратете го по електронната поща или на хартиен носител по пощата на адрес:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Факс (32-2) 296 12 42

stateaidgreffe@ec.europa.eu

Комисията настоятелно препоръчва комуникацията по електронен път като предпочитан вариант пред комуникацията на хартиен носител.

Внимание: Препоръки за жалбите, изпратени по електронната поща:
  • прикрепените документи не трябва да надхвърлят 3 MB.
  • Ако вашето електронно писмо надвишава този обем, препоръчваме ви да изпратите второ писмо със същия предмет, като посочите „второ електронно писмо“.
  • Ако разполагате с много документи, може да ги изпратите в CD ROM по пощата на посочените по-горе адреси.

Ако жалбата съдържа поверителна информация, моля, изпратете две версии: поверителна версия и неповерителна версия, която не съдържа бизнес тайни или поверителна информация.

Какво се случва след изпращането на жалбата?

Ще получите потвърждение за получаването на вашата жалба в рамките на 15 работни дни. Комисията ще провери предоставената информация и ще ви уведоми за резултата възможно най-бързо (вижте раздел 9 относно жалбите на Кодекса за най-добри практики при провеждане на процедури на контрол на държавните помощи).

Неповерителната версия на вашата жалба може да бъде изпратена на съответната държава членка за коментар.

Мога ли да отнеса даден случай до националния съд?

Задължението на страните членки да уведомяват Комисията за планирани държавни помощи (задължение за изчакване) има пряко действие, което означава, че страните, засегнати от предоставена в нарушение на задължението за изчакване държавна помощ (незаконна помощ), могат да отнесат въпроса директно до национален съд. Затова физическите или юридическите лица, чиито интереси са засегнати от предполагаемата незаконна помощ, могат да отнесат въпроса до национален съд, който трябва да разгледа случая независимо от съществуването на паралелна процедура в Комисията. Действията пред национален съд могат да бъдат важно средство за компенсация на ищеца, засегнат от незаконна държавна помощ. Някои от възможните корективни мерки от страна на националните съдилища са: предотвратяване на плащането на незаконна помощ; възстановяване на незаконна помощ (без оглед на съвместимостта); възстановяване на лихва за неправомерност; компенсиране на щетите за конкуренти и други трети страни и временни мерки срещу незаконна помощ.

Моля, имайте предвид, че въпреки това Комисията не е в състояние да даде съвет относно наличните във всеки отделен случай национални процедури. Повече информация относно прилагането на правото в областта на държавната помощ от националните съдилища може да бъде намерена на тази страница.

 

Връзки по темата