Przejdź do treści głównej
Competition Policy

Formularz skargi w sprawie pomocy państwa

Za pośrednictwem tej strony mogą Państwo złożyć skargę w sprawie pomocy państwa, co do której można domniemywać, że została przyznana niezgodnie z prawem. Strona jest dostępna w 23 językach Aby wybrać język, należy skorzystać z menu w prawym górnym rogu strony.

Po co składać skargę?

Skargi są istotnym źródłem informacji umożliwiającej wykrycie naruszeń prawa Unii w zakresie pomocy państwa. Zgodnie z rozporządzeniem proceduralnym Komisja bada każdą skargę złożoną przez zainteresowaną stronę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie proceduralne”: Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zastępujące rozporządzenie Rady 659/1999), Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 9–29.

Rozporządzenie wykonawcze”: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004, zmienione między innymi rozporządzeniem Komisji (UE) nr 372/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do obliczania niektórych terminów, rozpatrywania skarg oraz identyfikacji i ochrony informacji poufnych, Dz.U. L 109 z 12.4.2014, s. 14–22.

Jak stwierdzić, czy dany środek stanowi pomoc państwa?

Artykuł 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby zostać uznanym za pomoc państwa, środek musi zatem łącznie spełnić pięć warunków. Są to:

  1. wykorzystanie zasobów państwowych
  2. korzyści ekonomiczne
  3. selektywność (wybiórcze faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produktów)
  4. wpływ na konkurencję
  5. wpływ na wymianę handlową między krajami UE.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kto może złożyć ważną skargę?

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia proceduralnego skargi informujące Komisję o jakiejkolwiek domniemanej pomocy niezgodnej z prawem lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem mogą być wnoszone wyłącznie przez zainteresowane strony. W tym celu osoby fizyczne i prawne wnoszące skargę zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 24 ust. 2 rozporządzenia proceduralnego wykazują, że są zainteresowanymi stronami w rozumieniu art. 1 lit. h) tego rozporządzenia. (zob. w tym względzie również art. 11a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego).

Zgodnie z art. 1 lit. h) rozporządzenia proceduralnego pojęcie „zainteresowanych stron” oznacza „którekolwiek państwo członkowskie oraz jakiekolwiek osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw, na których interesy może mieć wpływ przyznanie pomocy, w szczególności beneficjentów pomocy, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia handlowe”.

Dlaczego stosowanie formularza skargi jest obowiązkowe?

Korzystanie z formularza skargi jest obowiązkowe zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia proceduralnego. Zgodnie z art. 11a ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, zainteresowane strony należycie wypełniają formularz zawarty w załączniku IV i przekazują wszystkie obowiązkowe informacje w nim wymagane. Jego głównym celem jest ułatwienie rozpatrywania skarg poprzez zapewnienie, że Komisja otrzymuje wszystkie odpowiednie informacje o domniemanej pomocy niezgodnej z prawem lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Skargi składa się w jednym z języków urzędowych Unii (art. 11a ust. 3 rozporządzenia wykonawczego).

Komisja zwróci się do składających skargę, którzy przedłożyli niepełne informacje, o dostarczenie brakujących informacji w określonym terminie. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie skargę uznaje się za wycofaną.

Na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony Komisja może zwolnić ją z obowiązku przekazania niektórych informacji wymaganych w formularzu (art. 11a ust. 2 rozporządzenia wykonawczego).

Gdzie znaleźć formularz skargi i jak wysłać skargę?

Formularz skargi można pobrać na tej stronie.

Proszę wypełnić wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*). Wypełniony formularz proszę przesłać e-mailem lub pocztą na adres:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Bruksela
Belgia
Faks (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Komisja zdecydowanie zachęca do korzystania z elektronicznych środków komunikacji.

Uwaga: Zalecenia dotyczące skarg wysłanych e-mailem:
  • Załączniki nie powinny przekraczać 3MB.
  • Jeśli e-mail przekracza zalecany rozmiar, proponujemy przesłanie drugiego e-maila z tym samym tytułem i wzmianką „e-mail 2”.
  • Jeśli chcą Państwo dostarczyć dużą liczbę dokumentów, można przesłać je także pocztą na dysku CD-ROM na jeden z poniższych adresów.

Jeżeli skarga zawiera informacje poufne, proszę przesłać dwie wersje: poufną i niepoufną, która nie zawiera tajemnic handlowych ani innych danych poufnych.

Co stanie się po przedłożeniu skargi?

W ciągu 15 dni roboczych otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru skargi. Komisja przeanalizuje nadesłane informacje i w najkrótszym możliwym terminie poinformuje Państwa o wynikach (dział 9 kodeksu najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa dotyczący skarg).

Możliwe, że niepoufna wersja Państwa skargi przesłana zostanie do konkretnego państwa członkowskiego, aby mogło ono się do niej odnieść.

Czy mogę wnieść sprawę do sądu krajowego?

Spoczywający na państwie członkowskim obowiązek zgłaszania Komisji wszelkich planów przyznawania pomocy („obowiązek stosowania okresu zawieszenia”) ma skutek bezpośredni. Oznacza to, że strony, które ucierpiały z powodu udzielenia pomocy państwa z naruszeniem obowiązkowego okresu zawieszenia („pomoc niezgodna z prawem”), mogą wnieść sprawę bezpośrednio do sądu krajowego. Dlatego osoby fizyczne i prawne, w których interesy godzi domniemana pomoc niezgodna z prawem, mogą wnieść sprawę do sądu krajowego. Sąd musi sprawę rozpatrzyć, bez względu na to, czy podobną procedurę prowadzi Komisja. Ta metoda oferuje znaczące środki w zakresie dochodzenia roszczeń, co może zapewnić skarżącemu natychmiastową pomoc. Środki zaradcze, jakie może nakazać sąd, to między innymi: zapobieżenie wypłaceniu pomocy niezgodnej z prawem, windykacja pomocy niezgodnej z prawem (bez względu na zgodność), zwrot odsetek naliczanych za okres, kiedy pomoc była niezgodna z prawem, odszkodowania dla konkurentów i innych stron trzecich oraz środki tymczasowe dotyczące niezgodnej z prawem pomocy państwa.

Komisja nie jest jednak w stanie zapewnić Państwu porady w zakresie postępowań krajowych możliwych w poszczególnych sprawach. Więcej informacji o stosowaniu przepisów w sprawie pomocy państwa przez sądy krajowe można znaleźć tutaj.

 

Powiązane strony