Skip to main content
Competition Policy

Formulár na podanie sťažnosti týkajúcej sa štátnej pomoci

Prostredníctvom tejto stránky môžete podať sťažnosť voči údajnej neoprávnenej štátnej pomoci. Táto stránka je k dispozícii v 23 jazykoch. Ak chcete prepnúť na iný jazyk, použite rozbaľovaciu ponuku vpravo hore.

Prečo je dôležité podávať sťažnosti?

Sťažnosti sú podstatným zdrojom informácií pre odhaľovanie porušení pravidiel Únie o štátnej pomoci. V tejto súvislosti sa v procesnom nariadení stanovuje, že Komisia preskúma každú sťažnosť, ktorú predložila zainteresovaná strana.

Aký je právny základ?

Procesné nariadenie“: Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ktorým sa nahrádza nariadenie Rady č. 659/1999), Ú. v. EÚ L 284, 24.9.2015, s. 9-29.

Vykonávacie nariadenie“: Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 zmenené okrem iného nariadením Komisie (EÚ) č. 372/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o výpočet určitých lehôt, na vybavovanie sťažností a označenie a ochranu dôverných informácií, Ú. v. EÚ L 109, 12.4.2014, s. 14 – 22.

Ako môžem určiť, či nejaké opatrenie predstavuje štátnu pomoc?

V článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa stanovuje, že ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Preto musí byť na to, aby opatrenie bolo klasifikované ako štátna pomoc, kumulatívne splnených týchto päť podmienok:

  1. použitie štátnych prostriedkov,
  2. hospodárska výhoda,
  3. selektivita (t. j. pomoc uprednostňuje určité podniky alebo výrobu niektorých druhov tovaru),
  4. vplyv na hospodársku súťaž,
  5. vplyv na obchod medzi členskými štátmi.

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Kto je oprávnený podať sťažnosť?

Podľa článku 24 procesného nariadenia môžu iba zainteresované strany podať sťažnosť s cieľom informovať Komisiu o akejkoľvek údajnej protiprávnej pomoci alebo zneužití pomoci. Na tieto účely fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú sťažnosť podľa článku 12 ods. 1 a článku 24 ods. 2 procesného nariadenia, musia preukázať, že sú zainteresovanými stranami v zmysle článku 1 písm. h) uvedeného nariadenia. (Na tieto účely pozri takisto článok 11a ods. 1 vykonávacieho nariadenia).

„Zainteresované strany“ sa v článku 1 písm. h) procesného nariadenia vymedzujú ako „akýkoľvek členský štát a akákoľvek osoba, podnik alebo združenie podnikov, ktorých záujmy by mohli byť ovplyvnené poskytnutím pomoci, najmä príjemca pomoci, konkurujúce si podniky a obchodné združenia“.

Prečo je povinné používať formulár sťažnosti?

Používanie formulára na podávanie sťažností je povinné v zmysle článku 24 ods. 2 procesného nariadenia. Podľa článku 11a ods. 2 vykonávacieho nariadeniazainteresované strany musia riadne vyplniť formulár uvedený v prílohe IV a poskytnúť všetky povinné informácie, ktoré sa v ňom požadujú. Jeho hlavným účelom je uľahčiť vybavovanie sťažností, aby sa zabezpečilo, že Komisia získa všetky relevantné informácie týkajúce sa údajnej protiprávnej pomoci alebo zneužitia pomoci.

Sťažnosti sa predkladajú v jednom z úradných jazykov Európskej únie (článok 11a ods. 3 vykonávacieho nariadenia).

Komisia požiada sťažovateľov, ktorí predložili neúplné informácie, aby chýbajúce informácie doplnili v stanovenej lehote. V prípade, že do stanovenej lehoty nepríde žiadna odpoveď, sa sťažnosť bude považovať za stiahnutú.

Komisia môže na základe odôvodnenej žiadosti zainteresovanej strany udeliť výnimku z povinnosti predložiť niektoré informácie požadované vo formulári (článok 11a ods. 2 vykonávacieho nariadenia).

Kde možno nájsť formulár na podanie sťažnosti a ako môžem odoslať sťažnosť?

Formulár na podanie sťažnosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.

Vyplňte všetky povinné polia označené hviezdičkou (*). Po vyplnení formulára ho odošlite buď e-mailom alebo vytlačený poštou na adresu:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels
Belgium
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu

Komisia dôrazne odporúča uprednostniť elektronickú formu komunikácie pred papierovou.

Pozn.: Odporúčania pre sťažnosti odosielané prostredníctvom e-mailu:
  • Veľkosť pripojených dokumentov nesmie presiahnuť 3 Mb.
  • V prípade, že váš e-mail presiahne tento limit, odporúčame vám poslať druhý e-mail s rovnakým predmetom a pripojenou referenciou „e-mail 2“.
  • Ak disponujete veľkým množstvom dokumentov, môžete ich takisto zaslať poštou na CD ROM nosiči na vyššie uvedenú adresu.

Ak sťažnosť obsahuje dôverné informácie, predložte dve verzie: verziu, ktorá má dôverný charakter a verziu, ktorá nemá dôverný charakter bez obchodných tajomstiev alebo iných dôverných informácií.

Čo sa stane po odoslaní sťažnosti?

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí sťažnosti. Komisia preskúma poskytnuté informácie a čo najskôr vás bude informovať o záveroch (pozri kódex najlepšej praxe na uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci, časť 9 venovanú sťažnostiam).

Verzia vašej sťažnosti, ktorá nemá dôverný charakter, môže byť odoslaná príslušnému členskému štátu na pripomienkovanie.

Môžem prípad postúpiť vnútroštátnemu súdu?

Povinnosť členských štátov informovať Komisiu o plánovanej štátnej pomoci („povinnosť zdržať sa konania“) má priamy účinok, čo znamená, že strany ovplyvnené štátnou pomocou udelenou v rozpore s povinnosťou zdržať sa konania („neoprávnená pomoc“) sa môžu obrátiť priamo na vnútroštátne súdy. Z tohto dôvodu fyzické alebo právnické osoby, ktorých záujmy boli poskytnutím údajnej neoprávnenej pomoci nepriaznivo dotknuté, môžu predložiť danú vec vnútroštátnym súdom, ktoré musia prípad posúdiť bez ohľadu na prípadné súbežné konanie pred Komisiou. Konania pred vnútroštátnymi súdmi môžu poskytnúť dôležité prostriedky nápravy, čo môže priniesť okamžitú nápravu sťažovateľovi dotknutému neoprávnenou štátnou pomocou. Možné nápravné prostriedky dostupné pred vnútroštátnymi súdmi: zabránenie vyplateniu neoprávnenej pomoci; vymáhanie neoprávnenej pomoci (bez ohľadu na zlučiteľnosť); vymáhanie nezákonných úrokov; náhrada škody pre konkurentov a iné tretie strany a prechodné opatrenia proti neoprávnenej pomoci.

Majte však na pamäti, že Komisia nemôže poskytovať poradenstvo týkajúce sa možných vnútroštátnych postupov v jednotlivých prípadoch. Ďalšie informácie o tom, ako vnútroštátne súdy uplatňujú právne predpisy týkajúce sa štátnej pomoci, sa nachádzajú na tejto stránke.

 

Súvisiace odkazy