Skip to main content
Competition Policy

Sūdzības veidlapa par valsts atbalstu

Šajā lapā varat iesniegt sūdzību par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu. Šī lapa ir pieejama 23 valodās. Izmantojiet nolaižamo izvēlni ekrāna augšā pa labi, lai izvēlētos citu valodu.

Kāpēc iesniegt sūdzību?

Sūdzības ir būtisks informācijas avots, ar kura palīdzību var konstatēt Savienības noteikumu pārkāpumus valsts atbalsta jomā. Šajā jomā procedūras regula nosaka, ka Komisijai ir jāizskata visas sūdzības, ko iesniegusi kāda ieinteresētā persona.

Kāds ir juridiskais pamats?

Procedūras regula”: Padomes 2015. gada 13. jūlija Regula (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (tā aizstāj Padomes Regulu Nr. 659/1999), OV L 248, 24.9.2015., 9.–29. lpp.

Īstenošanas regula” — Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004, kas cita starpā grozīta ar Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regulu (ES) Nr. 372/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz konkrētu termiņu aprēķināšanu, sūdzību izskatīšanu un konfidenciālas informācijas identificēšanu un aizsardzību, OV L 109, 12.4.2014., 14.–22. lpp.

Kā var zināt, vai pasākums ir valsts atbalsts?

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteikts: ja vien Līgumi neparedz ko citu, ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. Tāpēc jābūt kumulatīvi izpildītiem šādiem pieciem nosacījumiem, lai pasākumu varētu uzskatīt par valsts atbalstu:

  1. valsts līdzekļu izmantošana,
  2. ekonomiskas priekšrocības,
  3. selektivitāte (t.i., atbalsts rada priekšrocības konkrētiem komercuzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai),
  4. ietekme uz konkurenci,
  5. ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Sīkāku informāciju skatiet Komisijas paziņojumā par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu.

Kurš ir pilnvarots iesniegt sūdzību?

Atbilstīgi procedūras regulas 24. pantam tikai ieinteresētās personas var iesniegt sūdzības, lai informētu Komisiju par iespējami nelikumīgu atbalstu vai, iespējams, atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpēc fiziskajām un juridiskajām personām, kas iesniedz sūdzību saskaņā ar procedūras regulas 12. panta 1. punktu un 24. panta 2. punktu, jāpierāda, ka tās ir ieinteresētās personas minētās regulas 1. panta h) punkta nozīmē. (Saistībā ar šo skatīt arī īstenošanas regulas 11.a panta 1. punktu.)

Procedūras regulas 1. panta h) punktā jēdziens “ieinteresētās personas” ir definēts kā “jebkura dalībvalsts un jebkura persona, uzņēmums vai uzņēmumu apvienība, kuras intereses var ietekmēt atbalsta piešķīrums, jo īpaši attiecīgā atbalsta saņēmējs, konkurējošie uzņēmumi un arodapvienības”.

Kāpēc ir obligāti jāizmanto sūdzības veidlapa?

Saskaņā ar procedūras regulas 24. panta 2. punktu ir obligāti jāizmanto sūdzības veidlapa. Saskaņā ar īstenošanas regulas 11.a panta 2. punktu ieinteresētajām personām ir pienācīgi jāaizpilda minētās regulas IV pielikumā paredzētā veidlapa un jāsniedz visa informācija, kas tajā norādīta kā obligāta. Tās galvenais mērķis ir atvieglot sūdzību izskatīšanu, nodrošinot, ka Komisija saņem visu būtisko informāciju par iespējami nelikumīgu atbalstu vai atbalsta iespējami ļaunprātīgu izmantošanu.

Sūdzības jāiesniedz vienā no Savienības oficiālajām valodām (īstenošanas regulas 11.a panta 3. punkts).

Ja sūdzības iesniedzēja sniegtā informācija būs nepilnīga, Komisija lūgs noteiktā termiņā iesniegt trūkstošo informāciju. Ja noteiktajā termiņā atbildes nebūs, sūdzību uzskatīs par atsauktu.

Pēc ieinteresētās personas pamatota pieprasījuma Komisija var atbrīvot no pienākuma sniegt daļu no veidlapā pieprasītās informācijas (īstenošanas regulas 11.a panta 2. punkts).

Kur varu atrast sūdzības veidlapu? Kā varu nosūtīt sūdzību?

Sūdzības veidlapuvarat lejupielādēt te.

Lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi obligātie lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti*. Kad esat aizpildījis veidlapu, nosūtiet to pa e-pastu vai izdrukātā veidā pa pastu uz šādu adresi:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels
Belgium
Fakss: (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu

Komisija iesaka izmantot elektroniskas saziņas līdzekļus, nevis dot priekšroku papīra dokumentiem.

Uzmanību! Ieteikumi, sūtot sūdzību pa e-pastu:
  • pielikumi nedrīkst pārsniegt 3 MB;
  • ja jūsu e-pasts pārsniedz šo lielumu, iesakām sūtīt citu e-pastu, norādot to pašu atsauci temata rindā un pievienojot paskaidrojumu "email 2";
  • ja jums ir daudz dokumentu, varat tos nosūtīt (ierakstītus CD-ROM diskā) uz augstāk norādītajām adresēm.

Ja sūdzība satur konfidenciālu informāciju, lūdzam iesniegt divas versijas: konfidenciālo un nekonfidenciālo versiju, kas nesatur biznesa noslēpumus vai citas konfidenciālas ziņas.

Kas notiks pēc sūdzības iesniegšanas?

Jums 15 darbdienu laikā nosūtīs apstiprinājumu par sūdzības saņemšanu. Komisija pārbaudīs sniegtās ziņas un pēc iespējas drīz informēs jūs par rezultātu (sk. Paraugprakses kodeksa par valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi 9. punktu).

Jūsu sūdzības nekonfidenciālo versiju var iesniegt dalībvalstij, lai par to saņemtu komentārus.

Vai varu iesniegt prasību dalībvalsts tiesā?

Dalībvalstu pienākumam paziņot par plānoto valsts atbalstu Komisijai (nogaidīšanas pienākumam) ir tieša iedarbība. Tas nozīmē, ka personas, kuras negatīvi ietekmē valsts atbalsta piešķiršana, kas veikta, neievērojot nogaidīšanas pienākumu (nelikumīgs atbalsts), var iesniegt prasību valsts tiesā. Tāpēc fiziskas vai juridiskas personas, kuru intereses negatīvi ietekmē iespējami nelikumīgā atbalsta piešķiršana, var šajā jautājumā vērsties valsts tiesā, kurai jāizskata lieta neatkarīgi no tā, ka Komisijā noris paralēla procedūra. Iesniedzot lietu valsts tiesā, iespējams iegūt būtiskus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas var uzreiz atvieglot nelikumīgā valsts atbalsta skartā sūdzības iesniedzēja stāvokli. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kuru piemērošanu var paredzēt valstu tiesas, ir, piemēram, nelikumīgā atbalsta izmaksas pārtraukšana, nelikumīgā atbalsta atgūšana (neatkarīgi no atbalsta atbilstības noteikumiem), nelikumīgā atbalsta procentu atgūšana, kompensācijas konkurentiem un citām trešajām personām, kā arī pagaidu pasākumi pret nelikumīgo atbalstu.

Tomēr atcerieties, ka Komisija nevar sniegt konsultācijas par katrā atsevišķā gadījumā valsts līmenī iespējamām procedūrām. Plašāku informāciju par valsts atbalsta tiesību aktu piemērošanu valstu tiesās var atrast šajā vietnē.

 

Līdzīgas saites