Skip to main content
Competition Policy

Foirm Ghearáin maidir le Státchabhair

Is féidir leat gearán a thaisceadh in aghaidh Státchabhair neamhdhleathach líomhnaithe tríd an leathanach seo. Tá an leathanach seo ar fáil in 23 theanga. Úsáid an roghchlár anuas ar thaobh na láimhe deise ar bharr an scáileáin chun aistriú chuig teanga eile.

Cén fáth a ndéanfá gearán a thaisceadh?

Is foinse riachtanach faisnéise iad gearáin chun teacht ar sháruithe ar rialacha an Aontais maidir le Státchabhair. Chuige sin, foráiltear leis an Rialachán Nós Imeachta go ndéanfaidh an Coimisiún scrúdú ar aon ghearán arna chur isteach ag páirtí leasmhar.

Cad é an bunús dlí?

An ‘Rialachán Nós Imeachta’: Rialachán (AE) 2015/1589 ón gComhairle an 13 Iúil 2015 lena leagtar síos rialacha chun Airteagal 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm (a chuirtear in ionad Rialachán Uimh. 659/1999 ón gComhairle), IO L 248, 24.9.2015, lgh. 9-29.

An ‘Rialachán Cur Chun Feidhme’: Rialachán (CE) Uimh. 794/2004 ón gCoimisiún, arna mhodhnú inter alia le Rialachán (AE) Uimh. 372/2014 ón gCoimisiún an 9 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 794/2004 a mhéid a bhaineann le teorainneacha ama áirithe a ríomh, gearáin a láimhseáil, agus faisnéis rúnda a shainaithint agus a chosaint, IO L 109, 12.4.2014, lgh. 14-22.

Conas is féidir liom a chinneadh cé acu is Státchabhair atá i mbeart nó nach ea?

Luaitear in Airteagal 107(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sna Conarthaí, aon chabhair a thabharfaidh Ballstát nó a thabharfar trí bhíthin acmhainní Stáit i bhfoirm ar bith, agus a bhéarfaidh nó is baolach a bhéarfadh saobhadh ar iomaíocht trí thaobhú le gnóthais áirithe nó le táirgeadh earraí áirithe, ní luífidh sí leis an margadh inmheánach sa mhéid go dtéann sí i gcion ar an trádáil idir Ballstáit. Dá bhrí sin, ní mór na cúig choinníoll seo a leanas a chomhlíonadh go carnach ionas go ndéanfar beart a aicmiú mar Státchabhair:

  1. Úsáid as acmhainní stáit
  2. Buntáiste eacnamaíoch
  3. Roghnaíocht (i.e. fabhraíonn an chabhair gnóthais tráchtála áirithe nó táirgeadh earraí áirithe)
  4. Éifeacht ar iomaíocht
  5. Éifeacht ar thrádáil idir na Ballstáit

Chun tuilleadh sonraí a fháil, féadfaidh tú an Fógra ón gCoimisiún maidir leis an nóisean maidir le Státchabhair  dá dtagraítear in Airteagal 107(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a cheadú freisin.

Cé atá in ann gearán a thaisceadh go bailí?

De bhun Airteagal 24 den Rialachán Nós Imeachta, ní fhéadfaidh ach páirtithe leasmhara amháin gearáin a chur isteach chun an Coimisiún a chur ar an eolas maidir le haon chabhair neamhdhleathach nó maidir le mí‑úsáid cabhrach a líomhnaítear. Chuige sin, daoine nádúrtha agus dlítheanacha a chuirfidh gearán isteach de bhun Airteagail 12(1) agus 24(2) den Rialachán Nós Imeachta, léireoidh siad gur páirtithe leasmhara iad de réir bhrí Airteagal 1(h) den Rialachán sin. (Féach chuige sin freisin Airteagal 11a (1) den Rialachán Cur Chun Feidhme ).

Sainmhínítear in Airteagal 1(h) den Rialachán Nós Imeachta páirtithe leasmhara mar ‘aon Bhallstát agus aon duine, gnóthas nó comhlachas gnóthas a bhféadfadh deonú cabhrach difear a dhéanamh dá leasanna, go háirithe tairbhí na cabhrach, na ngnóthas iomaíoch agus na gcomhlachtaí trádála.’

Cén fáth a bhfuil sé éigeantach an fhoirm ghearáin a úsáid?

Tá sé éigeantach an fhoirm ghearáin a úsáid de bhun Airteagal 24(2) den Rialachán Nós Imeachta. De bhun Airteagal 11a (2) den Rialachán Cur Chun Feidhme, ceanglaítear ar pháirtithe leasmhara an fhoirm atá leagtha amach ina Iarscríbhinn IV a líonadh isteach go cuí agus an fhaisnéis éigeantach uile a iarrtar inti a sholáthar. Is é a príomhaidhm láimhseáil gearán a éascú trína áirithiú go bhfaigheann an Coimisiún gach faisnéis ábhartha a bhaineann le státchabhair neamhdhleathach líomhnaithe nó maidir le mí‑úsáid cabhrach líomhnaithe.

Cuirfear gearáin isteach i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais (Airteagal 11a (3) den Rialachán Cur Chun Feidhme).

Iarrfaidh an Coimisiún ar ghearánaigh a chuir faisnéis neamhiomlán isteach an fhaisnéis atá ar iarraidh a sholáthar laistigh de sprioc‑am socraithe. In éagmais freagra caoithiúil, measfar go mbeidh an gearán tarraingthe siar.

Ar iarraidh réasúnaithe a fháil ó pháirtí leasmhar, féadfaidh an Coimisiún tarscaoileadh ón oibleagáid roinnt den fhaisnéis a éilítear leis an bhfoirm a sholáthar (Airteagal 11a (2) den Rialachán Cur Chun Feidhme).

Cá bhfaighidh mé an fhoirm ghearáin agus conas is féidir liom mo ghearán a sheoladh?

Gheobhaidh tú an fhoirm ghearáin le híoslódáil anseo.

Déan cinnte go líonann tú isteach na réimsí éigeantacha uile atá marcáilte le (*). A luaithe is a bheidh an fhoirm líonta isteach agat, seol í ar ríomhphostar pháipéar sa phost chuig:

An Coimisiún Eorpach
Ard-Stiúrthóireacht na hIomaíochta
Clárlann um Státchabhair
B-1049 An Bhruiséil
An Bheilg
Facs (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu

Molann an Coimisiún go láidir cumarsáid leictreonach a úsáid chun tosaigh ar pháipéar.

NB: Moltaí i gcomhair gearán arna seoladh trí ríomhphost:

  • Níor cheart do cheangaltáin a bheith níos mó ná 3 MB.
  • Má bhíonn do ríomhphost níos mó ná an méid sin, molaimid duit ríomhphost eile a sheoladh leis an líne ‘ábhair’ chéanna agus an tagairt ‘ríomhphost 2’.
  • Má tá líon mór doiciméad agat, b’fhéidir gur mhaith leat iad a sheoladh ar CD ROM sa phost chuig an seoladh thuas.

Má tá faisnéis rúnda sa ghearán, seol isteach dhá leagan: leagan faoi rún agus leagan nach bhfuil faoi rún gan rúin ghnó ná faisnéis rúnda eile.

Cad a tharlaíonn tar éis an gearán a chur isteach?

Gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas do ghearán laistigh de 15 lá oibre. Déanfaidh an Coimisiún scrúdú ar an bhfaisnéis arna soláthar agus cuirfidh sé thú ar an eolas maidir leis an toradh a luaithe is féidir (féach roinn 9 maidir le ‘gearáin’ den Chód Dea‑Chleachtais maidir le hiompar nósanna imeachta maidir le rialú státchabhrach).

Féadfar do leagan neamhrúnda den ghearán a chur faoi bhráid an Bhallstáit ábhartha i gcomhair barúlacha.

An féidir liom cás a thabhairt os comhair cúirt náisiúnta?

Bíonn éifeacht dhíreach ag an oibleagáid atá ar Bhallstáit fógra a thabhairt don Choimisiún maidir le Státchabhair phleanáilte (‘oibleagáid neamhghníomhaíochta’), rud a chiallaíonn gur féidir le páirtithe dá ndéanann Státchabhair difear, arna deonú le neamhaird ar an oibleagáid neamghníomhaíochta (‘cabhair neamhdhleathach’) caingean dhíreach a thabhairt os comhair na gcúirteanna náisiúnta. Dá bhrí sin, daoine nádúrtha nó dlítheanacha a ndearnadh difear tromchúiseach dá leasanna de bharr na cabhrach neamhdhleathaí líomhnaithe, féadfaidh siad gabháil don chás os comhair na gcúirteanna náisiúnta, agus ní mór dóibhsean measúnú a dhéanamh ar an gcás beag beann ar cibé atá nó nach bhfuil aon nós imeachta comhthreomhar os comhair an Choimisiúin. Féadann caingne os comhair cúirteanna náisiúnta modhanna tábhachtacha sásaimh a thairiscint, rud a bheidh in ann faoiseamh láithreach a thabhairt don ghearánach dá ndéanann Státchabhair neamhdhleathach difear. Ar na leigheasanna atá ar fáil os comhair na gcúirteanna náisiúnta tá siad seo a leanas: íocaíocht cabhrach neamhdhleathaí a chosc; cabhair neamhdhleathach a athshlánú (beag beann ar chomhoiriúnacht); leas na neamhdhlíthiúlachta a athshlánú; damáistí d’iomaitheoirí agus do thríú páirtithe eile; agus bearta eatramhacha in aghaidh na cabhrach neamhdhleathaí.

Tabhair faoi deara nach féidir leis an gCoimisiún comhairle a sholáthar faoi na nósanna imeachta náisiúnta atá ar fáil i gcásanna aonair. Is féidir faisnéis bhreise maidir leis an gcaoi a gcuireann na cúirteanna náisiúnta an dlí maidir le Státchabhair i bhfeidhm a fháil ar an leathanach seo.

 

Naisc ghaolmhara