Prejsť na hlavný obsah
Competition Policy

Čo je to politika hospodárskej súťaže?

Hospodárska súťaž núti podnikateľov neustále ponúkať najlepší možný výber výrobkov za najlepšie ceny, pretože v opačnom prípade si spotrebitelia kúpia výrobok u konkurencie. V prípade obchodovania na voľnom trhu by malo ísť o konkurenčnú hru, z ktorej ťažia spotrebitelia.

Niekedy sa spoločnosti snažia hospodársku súťaž obmedziť. V záujme zachovania správneho fungovania trhov s výrobkami musia orgány ako Komisia predchádzať protisúťažnému správaniu alebo naprávať jeho dôsledky. Komisia monitoruje:

  • dohody medzi spoločnosťami, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž – kartely alebo ďalšie nekalé dohovory spoločností, ktorých cieľom je vyhýbať sa súťaženiu a stanovovať vlastné pravidlá hry;
  • zneužívanie dominantného postavenia – prípady, keď sa veľká spoločnosť pokúša vytlačiť konkurentov z trhu;
  • fúzie – a ďalšie formálne dohody o trvalom alebo dočasnom spojení. Tieto sú súlade zo zákonom pod podmienkou, že rozširujú trhy a prinášajú úžitok spotrebiteľom;
  • úsilie o otvorenie trhov pre hospodársku súťaž (liberalizácia) – v oblastiach ako doprava, energetika, poštové služby a telekomunikácie. Mnohé z týchto odvetví boli pod kontrolou monopolov v rukách štátu, a preto je hlavne nutné zabezpečiť, aby sa postup liberalizácie uskutočňoval spôsobom, ktorý neposkytne „starým“ monopolom nespravodlivé výhody;
  • finančnú podporu (štátnu pomoc) pre súkromné spoločnosti od vlád členských štátov EÚ. Takáto pomoc sa povoľuje v prípade, že nenarúša spravodlivú a účinnú hospodársku súťaž medzi spoločnosťami v štátoch EÚ ani nepoškodzuje hospodárstvo;
  • spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v štátoch EÚ (ktoré takisto zodpovedajú za presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže) – aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v celej EÚ.