Põhisisu juurde
Competition Policy

Riigiabi käsitleva kaebuse vorm

Selle lehekülje kaudu saate esitada kaebuse väidetava ebaseadusliku riigiabi kohta. Käesolev lehekülg on kättesaadav 23 keeles. Keele muutmiseks kasutage palun rippmenüüd ekraani paremas ülanurgas.

Miks tuleks kaebus esitada?

Kaebused on oluline teabeallikas, mille põhjal saab avastada liidu riigiabi eeskirjade rikkumisi. Sellega seoses on menetlusmääruses sätestatud, et komisjon kontrollib kõiki kaebusi, mis huvitatud pooled on esitanud.

Milline on õiguslik alus?

Menetlusmäärus: nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (mis asendab nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999) (ELT L 248, 24.9.2015, lk 9–29).

Rakendusmäärus: komisjoni määrus (EÜ) nr 794/2004 (mida on muu hulgas muudetud komisjoni 9. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 372/2014), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses teatavate tähtaegade arvutamise, kaebuste käsitlemise ning konfidentsiaalse teabe kindlakstegemise ja kaitsega (ELT L 109, 12.4.2014, lk 14–22).

Kuidas ma saan kindlaks teha, kas meede kujutab endast riigiabi?

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikes 1 on sätestatud, et kui aluslepingutes ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust. Seega on meetme puhul tegemist riigiabiga juhul, kui kumulatiivselt on täidetud järgmised viis tingimust:

  1. riigi ressursside kasutamine;
  2. majanduslik eelis;
  3. valikulisus (st abiga soodustatakse teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist);
  4. mõju konkurentsile;
  5. mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele.

Lisateabe saamiseks võite tutvuda ka komisjoni teatisega riigiabi mõiste kohta ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses.

Kellel on õigus kaebust esitada?

Menetlusmääruse artikli 24 kohaselt võivad komisjonile väidetava ebaseadusliku abi või abi väidetava kuritarvitamise kohta kaebusi esitada üksnes huvitatud pooled. Seega peab füüsiline või juriidiline isik, kes soovib menetlusmääruse artikli 12 lõike 1 ja artikli 24 lõike 2 kohaselt kaebust esitada, tõendama, et ta on kõnealuse määruse artikli 1 punkti h tähenduses huvitatud pool. (Vt sellega seoses ka rakendusmääruse artikli 11a lõiget 1).

Menetlusmääruse artikli 1 punkti h kohaselt on huvitatud pool „mis tahes liikmesriik, isik, ettevõtja või ettevõtjate ühendus, kelle huve võib abi andmine mõjutada, eriti abi saaja, konkureerivad ettevõtjad ja ametiliidud.“

Miks on kaebuse vormi kasutamine kohustuslik?

Menetlusmääruse artikli 24 lõike 2 kohaselt on nõutav kaebuse vormi kasutamine. Rakendusmääruse artikli 11a lõikes 2 on nõutud, et huvitatud pooled täidavad nõuetekohaselt IV lisas sätestatud vormi ja esitavad kogu seal nõutava kohustusliku teabe. Nõude peamine eesmärk on muuta kaebuste menetlemist lihtsamaks sel teel, et komisjon saab kogu asjakohase teabe väidetava ebaseadusliku riigiabi või abi väärkasutamise kohta.

Kaebused esitatakse ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles (rakendusmääruse artikli 11a lõige 3).

Kui kaebuses esitatud teave ei ole täielik, palub komisjon kaebuse esitajatel esitada puuduv teave teatavaks tähtajaks. Kui vastust ettenähtud tähtaja jooksul ei esitata, loetakse kaebus tagasivõetuks.

Huvitatud poole põhjendatud taotluse korral võib komisjon vabastada ta kohustusest esitada teatavat vormis nõutavat teavet (rakendusmääruse artikli 11a lõige 2).

Kust ma leian kaebuse vormi ja kuidas kaebust saata?

Kaebuse vormi saate alla laadida siit.

Täitke kõik kohustuslikud väljad, mis on tähistatud tärniga (*). Kui olete kaebuse vormi täitnud, saatke see palun kas e-posti teel või väljatrükituna posti teel aadressil:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels
Belgium
Faks (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Komisjon soovitab eelistada teabevahetuse elektroonilist vormi väljatrükile.

Tähelepanu! Soovitused kaebuse saatmiseks e-posti teel.
  • Manus ei tohi olla mahukam kui 3 MB.
  • Kui e-kiri on mahukam, saatke see soovitatavalt kahes osas, märkides teema („subject“) reale sama pealkirja ja lisades viite „2. osa“.
  • Kui teil on palju lisadokumente, saatke need posti teel CD ROMil eespool nimetatud aadressil.

Kui kaebus sisaldab konfidentsiaalset teavet, esitage sellest palun kaks versiooni: konfidentsiaalne versioon ja mittekonfidentsiaalne versioon, mis ei sisalda ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet.

Mis saab pärast kaebuse esitamist?

Saate teatise teie kaebuse vastuvõtmise kohta 15 tööpäeva jooksul. Komisjon uurib esitatud teavet ning teavitab teid tulemustest võimalikult kiiresti (vt Parimate tavade juhend riigiabi kontrollimenetluste teostamiseks, 9. osa – „Kaebused“).

Kaebuse mittekonfidentsiaalne versioon võidakse saata asjaomasele liikmesriigile märkuste esitamiseks.

Kas ma võin anda asja liikmesriigi kohtusse?

Liikmesriikide kohustusel teatada kavandatud riigiabist komisjonile (nn rakenduskeeld) on otsene mõju, mis tähendab, et rakenduskeeldu eirates antud riigiabist („ebaseaduslik riigiabi“) mõjutatud pooled võivad esitada kaebuse liikmesriigi kohtule. Seega võib füüsiline või juriidiline isik, kelle huvisid on kõnealuse ebaseadusliku riigiabiga kahjustatud, pöörduda liikmesriigi kohtusse, mis peab juhtumit hindama olenemata mis tahes paralleelselt toimuvast menetlusest komisjonis. Liikmesriikide kohtute menetlused pakuvad kaebuse esitajale hea võimaluse ebaseadusliku riigiabi põhjustatud kahju hüvitamiseks. Liikmesriikide kohtute käsutuses on järgmised õiguskaitsevahendid: ebaseadusliku abi väljamaksmise takistamine; ebaseadusliku abi tagasinõudmine (sõltumata selle kokkusobivusest); intressi sissenõudmine ebaseaduslikult abilt; konkurentide ja muude kolmandate isikute kahjunõuete rahuldamine; ajutised meetmed ebaseadusliku abi vastu.

Pange aga tähele, et komisjon ei saa anda nõu igal üksikjuhul kohaldatavate riiklike menetluste kohta. Lisateavet riigiabi käsitlevate õigusaktide kohaldamise kohta liikmesriikide kohtutes leiate järgmiselt leheküljelt.

 

Seotud lingid