Prejsť na hlavný obsah
Competition Policy

Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže

Európsky parlament

Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. Má 751 členov, ktorí sú volení na obdobie 5 rokov a zoskupení podľa politickej príslušnosti. Európsky parlament sa delí o legislatívnu právomoc s Radou EÚ v prípade takmer troch štvrtín politických oblastí, ktoré spadajú do kompetencie EÚ a ktoré sa prijímajú tzv. spolurozhodovacím postupom. V prípade prijímania právnych predpisov o hospodárskej súťaži sa používa odlišný postup – nariadenia a smernice prijíma Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.

Parlamentné výbory zaoberajúce sa oblasťou hospodárskej súťaže

Otázkami týkajúcimi sa osobitne politiky hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov sa zaoberajú 2 výbory:

  • Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) (hospodárske a menové veci)
    Medzi jeho úlohy patria politiky v oblasti hospodárskych a menových vecí Únie, ako aj pravidlá o hospodárskej súťaži a vládnej podpore pre podniky (štátna pomoc).
  • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) (vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)
    Do pôsobnosti tohto výboru patrí identifikovanie a odstraňovanie potenciálnych prekážok fungovania jednotného trhu EÚ a podpora a ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľov.

Viac informácií o Európskom parlamente

Európska rada

Európska rada – štvrťročný samit lídrov EÚ – určuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie a poskytuje potrebné stimuly pre jej rozvoj.

Európska rada spolu s Európskym parlamentom zohráva významnú úlohu pri schvaľovaní kandidáta na post komisára pre hospodársku súťaž, ktorého navrhujú členské štáty a predseda Komisie.

Rada EÚ

Rada EÚ spolu s Európskym parlamentom schvaľuje právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľov a hospodárskej súťaži.

Ministri z každého členského štátu EÚ zodpovední za oblasť hospodárskej súťaže sa schádzajú v rámci tzv. Rady pre konkurencieschopnosť.

Viac informácií o Rade EÚ

Európska komisia

Európska komisia zabezpečuje správne uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Ide predovšetkým o monitorovanie a v prípade potreby blokovanie:

  • dohôd narúšajúcich hospodársku súťaž (a najmä nezákonných jednoznačných kartelov)
  • zneužívania dominantného postavenia na trhu
  • fúzií a akvizícií
  • štátnej pomoci

Európska komisia má na tento účel k dispozícii celý rad právomocí v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva, t. j. môže vyšetrovať podniky, uskutočňovať vypočúvania a udeľovať výnimky. Vlády členských štátov majú povinnosť vopred Komisii oznámiť všetky plánované opatrenia týkajúce sa štátnej pomoci.

Niektoré z kompetencií Komisie prešli v roku 2004 na členské štáty v rámci tzv. procesu modernizácie (nariadenie 1/2003). Vďaka nemu môžu vnútroštátne orgány činné v oblasti hospodárskej súťaže a vnútroštátne súdy uplatňovať a presadzovať články 101 (bývalý článok 81 ZES) a 102 (bývalý článok 82 ZES) Zmluvy o fungovaní EÚ.

Komisia zohľadňuje záujmy spotrebiteľov pri uplatňovaní všetkých aspektov politiky hospodárskej súťaže.

Ďalšie informácie o konkrétnych prípadoch, platných právnych predpisoch atď. nájdete na webovej lokalite pre hospodársku súťaž.

Viac informácií o Európskej komisii

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie je hlavným súdnym orgánom EÚ, ktorý zabezpečuje jednotný výklad a uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže v celej EÚ.

Mnohé z medzníkových rozhodnutí Súdneho dvora, ktoré často vyvolali diskusiu, významným spôsobom ovplyvnili každodenný život Európanov. Pomohli napríklad obnoviť fungujúcu hospodársku súťaž na európskych trhoch, ktoré teraz poskytujú väčší výber kvalitných výrobkov a služieb za nižšie ceny.

Prípadmi hospodárskej súťaže sa teraz zaoberá Všeobecný súd EÚ (predtým známy ako Súd prvého stupňa). Odvolania sa predkladajú Súdnemu dvoru EÚ.

Vnútroštátne súdy sa môžu (a niekedy musia) v prípade nejasností týkajúcich sa výkladu práva EÚ z oblasti hospodárskej súťaže obrátiť na Súdny dvor EÚ.

Viac informácií o Súdnom dvore Európskej únie

Judikatúra z oblasti hospodárskej súťaže

Európska centrálna banka

ECB je centrálnou bankou pre jednotnú európsku menu euro. Hlavnou úlohou ECB je udržiavať kúpnu silu eura, a tým cenovú stabilitu v eurozóne. Eurozónu tvorí 16 členských štátov Európskej únie, ktoré zaviedli euro od roku 1999.

S Európskou centrálnou bankou sa pravidelne konzultujú všetky otázky týkajúce sa finančného sektora a hospodárskej súťaže.

Viac informácií o Európskej centrálnej banke

Dvor audítorov

Dvor audítorov kontroluje, či sa rozpočet EÚ (finančné prostriedky od daňových poplatníkov) riadne zostavuje a vynakladá na politiky EÚ podľa právnych predpisov.

Má právomoc vykonať audit pokút, ktoré boli uložené spoločnostiam v prípadoch predložených Komisiou za používanie protisúťažných praktík.

Uhradené pokuty idú späť do rozpočtu EÚ.

Viac informácií o Dvore audítorov

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Tento orgán zastupuje odbory, združenia zamestnávateľov a iné záujmové skupiny, ktoré reprezentujú občiansku spoločnosť. Predstavuje ich názory na záležitosti EÚ a prispieva k rozhodovaciemu procesu.

V rámci výboru existuje sekcia, ktorá sa zaoberá osobitne politikou hospodárskej súťaže a otázkami ochrany spotrebiteľov (odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu – INT).

Viac informácií o EHSV

Platné právne predpisy o hospodárskej súťaži

Kde nájdete platné právne predpisy?

Viac o politike hospodárskej súťaže

Verejné konzultácie

Aby mohla lepšie posúdiť potenciálny vplyv protisúťažného konania, Európska komisia konzultuje v osobitných prípadoch zainteresované strany. Subjekty, ktoré môžu prekladať príspevky a pripomienky v rámci konzultácie, sú pre každý jednotlivý prípad jasne vymedzené.

Komisia takisto konzultuje všetky svoje politické iniciatívy.

Pozrite si prebiehajúce konzultácie