Přejít na hlavní obsah
Competition Policy

Politika hospodářské soutěže a orgány EU

Evropský parlament

Evropský parlament je jediným orgánem EU, jehož zástupce volí občané přímo. Má 751 poslanců, kteří jsou voleni na pět let. Poslanci jsou zde seskupeni podle své politické příslušnosti a ne podle země původu. O téměř třech čtvrtinách politik Unie rozhoduje Parlament spolu s Radou EU v rámci tzv. „postupu spolurozhodování“. Politika hospodářské soutěže však tomuto legislativnímu procesu nepodléhá.

Výbory Evropského parlamentu, které se zabývají hospodářskou soutěží

V Evropském parlamentu existují 2 výbory, které se zabývají výhradně otázkami hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele:

  • Hospodářský a měnový výbor (ECON)
    Mezi jeho pravomoce patří hospodářská a měnová politika EU a mimo jiné také pravidla hospodářské soutěže a udělování státní podpory podnikům.
  • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)
    Mezi jeho pravomoce patří hledání a odstraňování možných překážek fungování jednotného trhu EU a podpora a ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů.

Další informace o Evropském parlamentu

Evropská rada

Evropská rada (zasedání vedoucích představitelů členských států, které se koná zpravidla čtyřikrát do roka) určuje celkový politický směr a priority Evropské unie a zajišťuje nezbytné podněty pro její rozvoj.

Evropská rada spolu s Evropským parlamentem hraje důležitou roli při schvalování kandidáta na post komisaře pro hospodářskou soutěž, kterého jmenuje vláda příslušného členského státu a předseda Komise.

Rada EU

Právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže schvalují společně Evropský parlament a Rada.

Otázky hospodářské soutěže projednávají příslušní ministři zemí Unie během setkání, které se nazývá „Rada pro konkurenceschopnost“.

Další informace o Radě EU

Evropská komise

Evropská komise zajišťuje správné uplatňování předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže.

Sem patří zejména dohled a v případě potřeby i zablokování:

  • dohod narušujících hospodářskou soutěž (hlavně silných kartelů)
  • zneužívání dominantního postavení na trhu
  • fúzí a akvizic
  • státní podpory.

 

Komise má k tomu účelu k dispozici řadu kontrolních a donucovacích pravomocí (může například zahájit vyšetřování podniků, pořádat slyšení nebo udělovat výjimky). Vlády členských zemí mají také povinnost dopředu oznámit jakoukoli plánovanou státní podporu podnikům.

V rámci modernizačního procesu však členské státy od roku 2004 postupně převzaly některé pravomoci Komise (nařízení 1/2003). To vnitrostátním úřadům pro hospodářskou soutěž a soudům umožňuje uplatňovat a prosazovat články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství).

Při uplatňování všech hledisek politiky hospodářské soutěže bere Komise ohled na zájmy spotřebitelů.

Další informace o konkrétních případech a platných předpisech najdete na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži.

Další informace o Evropské komisi

Evropský soudní dvůr

Evropský soudní dvůr je hlavním soudním orgánem EU. Zajišťuje jednotnou interpretaci a aplikaci práva hospodářské soutěže v Unii.

Řada přelomových rozhodnutí Soudního dvora, vynesených často bez povšimnutí veřejnosti, má dodnes značný dopad na každodenní život Evropanů. Pomáhají totiž na trzích Unie obnovovat fungování hospodářské soutěže, která přináší širší výběr kvalitnějších výrobků a služeb za nižší ceny.

Jednotlivými případy porušení hospodářské soutěže se nejdříve zabývá Tribunál EU (dříve „Soud prvního stupně“). Odvolat se pak lze k Soudnímu dvoru.

Vnitrostátní soudy mohou (a někdy také musí) požádat Soudní dvůr o vyjasnění ohledně toho, jak se má evropské právo hospodářské soutěže v konkrétním případě interpretovat.

Další informace o Evropském soudním dvoře

Judikatura v oblasti hospodářské soutěže

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka je centrální bankou pro jednotnou měnu EU – euro. Jejím hlavním úkolem je udržovat kupní sílu eura a tím i cenovou stabilitu v eurozóně. Euro bylo zavedeno v roce 1999 a v současné době ho používá 16 zemí Unie (tzv. eurozóna).

S Evropskou centrální bankou se pravidelně konzultují všechny otázky hospodářské soutěže, jež se týkají finančního sektoru.

Další informace o Evropské centrální bance

Účetní dvůr

Účetní dvůr kontroluje správné nakládání s prostředky z rozpočtu EU (penězi evropských daňových poplatníků).

Může provádět audit pokut, které byly uděleny firmám, jež Komise shledala vinnými z jednání, které odporuje zásadám hospodářské soutěže.

Prostředky získané z pokut jdou zpět do rozpočtu EU.

Další informace o Účetním dvoře

Evropský hospodářský a sociální výbor

Jedná se o orgán, jehož prostřednictvím odbory, sdružení zaměstnavatelů a organizace zastupující občanskou společnost přispívají svými názory na unijní otázky do rozhodovacího procesu.

V rámci výboru funguje sekce, která se zabývá pouze otázkami spojenými s politikou hospodářské soutěže a s ochranou spotřebitele (sekce „Jednotný trh, výroba a spotřeba – INT).

Další informace o EHSV

Platné právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže

Kde lze najít platnou legislativu?

Další informace o politice hospodářské soutěže

Veřejné konzultace

Aby mohla Evropská komise lépe vyhodnocovat možné důsledky jednání, které odporuje zásadám hospodářské soutěže, vítá ke konkrétním případům připomínky a příspěvky od zainteresovaných subjektů. Subjekty, které v rámci konzultace mohou předkládat příspěvky a připomínky, jsou pro každý jednotlivý případ jasně vymezené.

Komise dále provádí konzultace o všech svých politických iniciativách.

Probíhající konzultace