Gå til hovedindholdet
Competition Policy

EU's institutioner og konkurrencepolitikken

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er den eneste institution, der er valgt direkte af de europæiske borgere. De 751 medlemmer af Parlamentet (MEP'er) vælges hvert femte år og er opdelt efter deres politiske tilhørsforhold, ikke efter hvilket EU-land de kommer fra. Parlamentets deler sine lovgivningsbeføjelser med Rådet gennem den fælles beslutningsprocedure for tre fjerdedele af EU-politikkens vedkommende. Konkurrencepolitikken er ikke omfattet af den fælles beslutningsprocedure.

Parlamentsudvalg, der beskæftiger sig med konkurrence

Der er to udvalg, der tager sig specifikt af spørgsmål i forbindelse med konkurrencepolitik og forbrugerbeskyttelse:

Mere om Europa-Parlamentet

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd – EU-ledernes topmøde hvert kvartal – fastlægger EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter og giver den nødvendige impuls til deres videre udvikling.

Det Europæiske Råd spiller sammen med Europa-Parlamentet en vigtig rolle ved godkendelsen af konkurrencekommissæren, som er indstillet af EU-landenes regeringer og Kommissionens formand.

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet vedtager sammen med Europa-Parlamentet EU-lovgivningen om forbugerbeskyttelse og konkurrence.

Ministrene fra de forskellige EU-lande mødes i Rådet (konkurrencevne) for at drøfte konkurrencespørgsmål.

Mere om Rådet

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen sørger for, at EU's konkurrenceregler anvendes korrekt.

Det indebærer især at føre tilsyn med og eventuelt gribe ind over for:

  • konkurrencebegrænsende aftaler (ikke mindst hårde karteller)
  • virksomheder, der misbruger en dominerende stilling på et marked
  • fusioner og virksomhedsovertagelser
  • statsstøtte

 

Kommissionen har en lang række kontrol- og håndhævelsesbeføjelser for at kunne gøre det. Den kan f.eks. undersøge virksomheder, holde høringer og indrømme fritagelser. Myndighederne er desuden forpligtet til på forhånd at anmelde planer om støtte til virksomheder (statsstøtte).

Nogle af opgaverne i forbindelse med håndhævelsen har dog siden 2004 været overdraget til medlemslandene som led i moderniseringsprocessen (fordning nr. 1/2003). De nationale konkurrencemyndigheder og domstole kan derfor anvende og håndhæve TEUF-traktatens artikel 101 (den gamle EØF-traktats artikel 81) og 102 (EØF-traktatens artikel 82).

Ved gennemførelsen af alle konkurrencepolitikkens aspekter, tager Kommissionen hensyn til forbrugernes interesser.

Du kan læse om enkelte sager, gældende lovgivning og meget mere på Kommissionens websted for konkurrence.

Mere om Europa-Kommissionen

EU-Domstolen

Domstolen er EU's vigtigste retsinstans, som sørger for ensartet fortolkning og anvendelse af konkurrenceretten i hele EU.

Domstolens mange skelsættende domme får ofte kun begrænset omtale, men har i årenes løb haft stor betydning for europæernes dagligdag og været med til at genskabe en rimelig konkurrence på EU-markederne, hvilket har givet et bredere udvalg af produkter og tjenesteydelser af bedre kvalitet til lavere priser.

Konkurrencesager behandles nu af Retten (tidligere Førsteinstansretten), mens appelsager går videre til Domstolen.

Nationale domstole kan (og skal sommetider) henvise sager til Domstolen for at få afklaret, hvordan EU's konkurrenceret skal fortolkes konkret.

Mere om EU-Domstolen

Retspraksis i konkurrencesager

Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank er centralbank for den europæiske fælles valuta, euroen. Den hovedopgave er at bevare euroens købekraft og dermed stabilisere euroområdet. Euroområdet omfatter de 16 EU-lande, der har indført euroen siden 1999.

Den Europæiske Centralbank høres regelmæssigt om alle konkurrencespørgsmål, der vedrører finanssektoren.

Mere om Den Europææiske Centralbank

Revisionsretten

Revisionsretten kontrollerer, at EU's budgetudgifter (de europæiske skatteyderes penge) indsamles og bruges korrekt på EU-politikker.

Den har bemyndigelse til at revidere bøder, der er pålagt virksomheder for konkurrencebegrænsende adfærd i sager, Kommissionen har rejst.

De beløb, der betales i bøder, indgår i EU's budget.

Mere om Revisionsretten

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Et organ, som fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre grupper fra civilsamfundet kan bruge til at give udtryk for deres holdning til EU-spørgsmål og dermed bidrage til beslutningsprocessen.

EØSU har en sektion, der beskæftiger sig specifikt med konkurrencepolitik og forbrugervelfærd (Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug).

Mere om EØSU

Gældende konkurrenceret

Hvor finder jeg den gældende lovgivning?

Mere om konkurrencepolitik

Offentlige høringer

For at kunne vurdere de potentielt skadelige virkninger af konkurrencebegrænsende adfærd modtager Kommissionen gerne bidrag og kommentarer fra parter i specifikke sager. I hver enkelt sag er de grupper af berørte parter, der kan afgive kommentarer, klart udpeget.

Kommissionen afholder også høringer om alle sine politiske initiativer.

Se løbende høringer