Siirry pääsisältöön
Competition Policy

EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on EU:n toimielimistä ainoa, jonka jäsenet valitaan suorilla vaaleilla. EU-kansalaiset äänestävät joka viides vuosi 751 parlamentin jäsentä eli "meppiä", jotka edustavat parlamentissa poliittista ryhmittymäänsä, eivät omaa jäsenmaataan. Euroopan parlamentti säätää lähes kolme neljäsosaa EU-säädöksistä yhdessä EU:n ministerineuvoston kanssa nk. yhteispäätösmenettelyllä. Kilpailupolitiikka ei kuulu yhteispäätösmenettelyn piiriin.

Kilpailuasioista vastaavat parlamentin valiokunnat

Euroopan parlamentissa on kaksi kilpailupolitiikasta ja kuluttajien hyvinvoinnista vastaavaa valiokuntaa:

Lisää Euroopan parlamentista

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on neljä kertaa vuodessa järjestettävä EU-johtajien huippukokous, jossa määritellään EU:n yleisiä poliittisia suuntaviivoja ja painopistealueita EU:n kehittämisen pohjaksi.

Yksi Eurooppa-neuvoston tehtävistä on kilpailuasioista vastaavan EU-komissaarin nimittäminen jäsenmaiden ja komission puheenjohtajan esityksestä. Nimitys edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää.

EU:n neuvosto

EU:n neuvostossa eli ministerineuvostossa hyväksytään Euroopan parlamentin ohella kuluttajansuojaa ja kilpailuoikeutta koskevat lait.

EU:n jäsenmaiden kilpailuasioista vastaavat ministerit tapaavat nk. kilpailukykyneuvostossa.

Lisää EU:n neuvostosta

Euroopan komissio

Euroopan komissio varmistaa, että EU:n kilpailusääntöjä noudatetaan.

Tarpeen mukaan se voi estää:

  • kilpailua rajoittavat sopimukset (erityisesti vakavat kartellit)
  • määräävän markkina-aseman väärinkäytön
  • sulautumat ja yritysostot
  • valtiontuen

 

Komissiolla on tätä varten laajat tarkastus- ja toimintavaltuudet. Se voi esim. tutkia yrityksiä, järjestää kuulemisia ja myöntää poikkeuksia. Jäsenmaiden on myös ilmoitettava komissiolle etukäteen yrityksille kaavailemastaan valtiontuesta.

Joitakin komission täytäntöönpanovaltuuksia on kuitenkin siirretty jäsenmaille vuonna 2004 toteutetun uudistuksen myötä (asetus1/2003). Tämän ansiosta kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja tuomioistuimet voivat soveltaa EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa (EY-sopimuksen 81 artikla) ja 102 artiklaa (EY-sopimuksen 82 artikla) ja valvoa niiden noudattamista.

Kaikessa kilpailupolitiikan soveltamisessa komissio ottaa huomioon kuluttajien edun.

Lisätietoa yksittäisistä tapauksista, nykyisestä lainsäädännöstä ja muista kilpailuasioista on komission kilpailuasioiden verkkosivustolla.

Lisää Euroopan komissiosta

Euroopan unionin tuomioistuin

EU:n tuomioistuin on tärkein EU:n oikeudellinen elin sen varmistamisessa, että kilpailuoikeutta tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa.

Tuomioistuin on vuosien mittaan tehnyt monia uraauurtavia päätöksiä, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle mutta joilla on ollut huomattava vaikutus EU-kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Niillä on palautettu kilpailua EU:n markkinoille, minkä seurauksena tuotteiden ja palvelujen laatu ja valinnanvara ovat parantuneet samalla kun niiden hinnat ovat laskeneet.

Kilpailuasioihin liittyvät kanteet käsitellään nyt EU:n yleisessä tuomioistuimessa (entinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) ja tuomioista tehdyt valitukset EU:n tuomioistuimessa.

Kansalliset tuomioistuimet voivat (ja joskus niiden täytyy) siirtää joidenkin kanteiden käsittely EU:n tuomioistuimelle saadakseen lisäselvyyttä siihen, miten EU:n kilpailuoikeutta kulloinkin tulkitaan.

Lisää EU:n tuomioistuimesta

Kilpailuoikeutta koskeva oikeuskäytäntö

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki vastaa EU:n yhteisen rahan, euron, hallinnoinnista. Sen tärkein tehtävä on taata euron ostovoima ja hintojen vakaus euroalueella. Euroalueeseen kuuluu 16 EU-maata, jotka ovat ottaneet euron käyttöön vuoden 1999 jälkeen.

Euroopan keskuspankilta pyydetään säännöllisesti asiantuntija-apua kaikissa finanssialaan liittyvissä kilpailukysymyksissä.

Lisää Euroopan keskuspankista

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo, että EU:n talousarvion varoja (eli eurooppalaisten veronmaksajien rahoja) kerätään ja käytetään asianmukaisesti ja lakeja noudattaen.

Sillä on valtuudet tarkastaa, että komissio tilittää yrityksille kilpailunvastaisesta toiminnasta langetetut sakot oikein.

Sakkoina maksettu raha palautuu EU:n talousarvioon.

Lisää Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on toimielin, jossa ammattiliitot, työnantajajärjestöt ja muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat ryhmät voivat ilmaista kantansa EU-asioihin ja osallistua sitä kautta EU:n päätöksentekoon.

Komiteassa on kilpailupolitiikkaan ja kuluttajien etuihin erikoistunut "yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus" -erityisjaosto.

Lisää Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta

Nykyinen kilpailulainsäädäntö

Tietoa voimassa olevasta lainsäädännöstä

Lisää kilpailupolitiikasta

Julkiset kuulemiset

Silloin kun on syytä epäillä kilpailunvastaista toimintaa, Euroopan komissio kuulee mielellään sidosryhmien näkemyksiä voidakseen paremmin arvioida toiminnan mahdollisia haittoja. Sidosryhmät, joiden mielipidettä kysytään, on kussakin tapauksessa yksilöity selkeästi etukäteen.

Komissio järjestää kuulemisia myös kaikista poliittisista aloitteistaan.

Meneillään olevia kuulemisia