Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Competition Policy

Όργανα της ΕΕ και πολιτική ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες. Τα 751 μέλη του (ευρωβουλευτές) εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια και καταλαμβάνουν τα έδρανα ανάλογα με την πολιτική τους συγγένεια και όχι την εθνικότητά τους. Το Κοινοβούλιο μοιράζεται τη νομοθετική εξουσία με το Συμβούλιο της ΕΕ για τα τρία τέταρτα σχεδόν της πολιτικής της ΕΕ μέσω της "διαδικασίας συναπόφασης" Η πολιτική ανταγωνισμού δεν υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης.

Επιτροπές του Κοινοβουλίου σχετικές με τον ανταγωνισμό

Υπάρχουν 2 επιτροπές που ασχολούνται συγκεκριμένα με την πολιτική ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή:

  • η επιτροπή ECON (οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις) (οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις)
    Οι αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνουν την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης και, μεταξύ άλλων, τους κανόνες ανταγωνισμού και τις κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις).
  • η επιτροπή IMCO (εσωτερική αγορά και προστασία του καταναλωτή)
    Οι αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την εξάλειψη των πιθανών εμποδίων στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και την προώθηση και προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - η τριμηνιαία σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ - καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας έτσι την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαδραματίζει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημαντικό ρόλο στην έγκριση του επιτρόπου Ανταγωνισμού, ο οποίος ορίζεται από τις εθνικές κυβερνήσεις και τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο εγκρίνει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή και τον ανταγωνισμό.

Όσον αφορά τα θέματα ανταγωνισμού, οι αρμόδιοι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ συνεδριάζουν στο πλαίσιο του λεγόμενου "Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας".

Περισσότερα για το Συμβούλιο της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.

Ειδικότερα, παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, παρεμποδίζει:

  • αντιανταγωνιστικές συμφωνίες (κυρίως συμπράξεις ιδιαίτερης σοβαρότητας)
  • καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από επιχειρήσεις
  • συγχωνεύσεις και εξαγορές
  • κρατικές ενισχύσεις

Για να επιτελέσει αυτό το έργο, η Επιτροπή διαθέτει ευρύ φάσμα εξουσιών ελέγχου και εφαρμογής, π.χ. διεξαγωγής ερευνών σε επιχειρήσεις, πραγματοποίησης ακροάσεων και χορήγησης απαλλαγών. Τα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, υποχρεούνται να κοινοποιούν εκ των προτέρων κάθε προγραμματισμένη στήριξη σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις).

Από το 2004 όμως, ορισμένα καθήκοντα εφαρμογής της Επιτροπής έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας "εκσυγχρονισμού" (κανονισμός 1/2003). Ο κανονισμός αυτός παρέχει στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και στα εθνικά δικαστήρια τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν τα άρθρα 101 (πρώην άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ) και 102 (πρώην άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ) της ΣΛΕΕ.

Κατά την εφαρμογή όλων των πτυχών της πολιτικής ανταγωνισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες υποθέσεις, την ισχύουσα νομοθεσία και άλλα θέματα μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό.

Περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Δικαστήριο είναι το βασικό ευρωπαϊκό δικαστικό όργανο που διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ.

Αν και συχνά δεν λαμβάνουν δημοσιότητα, οι πολυάριθμες σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές της ΕΕ με αποτέλεσμα ευρύτερη επιλογή και καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές.

Οι υποθέσεις ανταγωνισμού εκδικάζονται τώρα από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (πρώην"Πρωτοδικείο"), ενώ οι προσφυγές υποβάλλονται στο Δικαστήριο.

Τα εθνικά δικαστήρια μπορούν (και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει) να παραπέμπουν τις υποθέσεις στο Δικαστήριο για διευκρινίσεις ως προς την ερμηνεία της νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Νομολογία υποθέσεων ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η κεντρική τράπεζα για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ. Βασικό καθήκον της είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του ευρώ και, επομένως, της σταθερότητας των τιμών στην ευρωζώνη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται από τις 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ από το 1999.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα ανταγωνισμού που έχουν σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει κατά πόσον πραγματοποιούνται με νόμιμο και ορθό τρόπο οι εισπράξεις και οι δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ (δηλαδή των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων) για τις διάφορες πολιτικές της Ένωσης.

Είναι αρμόδιο να ελέγχει τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά σε υποθέσεις που έχει κινήσει η Επιτροπή.

Τα πρόστιμα που καταβάλλονται επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Περισσότερα για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή¨(ΕΟΚΕ)

Η ΕΟΚΕ είναι το όργανο μέσω του οποίου συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών και άλλες ομάδες που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα της ΕΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η ΕΟΚΕ διαθέτει τμήμα που ασχολείται συγκεκριμένα με την πολιτική ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή (Τμήμα Ενιαίας Αγοράς, Παραγωγής και Κατανάλωσης).

Περισσότερα για την ΕΟΚΕ

Ισχύουσα νομοθεσία ανταγωνισμού

Πού μπορείτε να ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομοθεσία;

Περισσότερα για την πολιτική ανταγωνισμού

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Για να εκτιμήσει καλύτερα τις πιθανές αρνητικές συνέπειες αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συγκεκριμένες υποθέσεις να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους. Για κάθε μεμονωμένη υπόθεση, καθορίζονται σαφώς οι ομάδες ενδιαφερομένων που μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί επίσης διαβουλεύσεις για όλες τις πρωτοβουλίες πολιτικής.

Βλέπε διαβουλεύσεις σε εξέλιξη