Põhisisu juurde
Competition Policy

ELi intitutsioonid ja konkurentsipoliitika

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament on ainus institutsioon, mille liikmed valivad Euroopa kodanikud otse. Euroopa Parlamendi 751 liiget valitakse iga viie aasta järel ning nad koonduvad vastavalt poliitilisele kuuluvusele mitte päritolule. Lisaks Euroopa Parlamendile osaleb peaaegu kahe kolmandiku ELi poliitikavaldkondade puhul õigusloomeprotsessis ka Euroopa Liidu nõukogu kaasotsustamismenetluse kaudu. Konkurentsipoliitika puhul kaasotsustamismenetlust ei kohaldata.

Konkurentsiküsimustega tegelevad Euroopa Parlamendi komiteed

Euroopa Parlamendis tegelevad 2 komiteed konkreetselt konkurentsipoliitika ning tarbijate heaoluga seotud küsimustega:

  • Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon (majandus- ja rahandusküsimused)
    Kõnealuse komisjoni ülesannete hulka kuuluvad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimused ning muu hulgas ka konkurentsieeskirjad ning valitsuste antav abi ettevõtjatele (riigiabi).
  • Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (siseturu- ja tarbijakaitseküsimused)
    Kõnealuse komisjoni ülesanneteks on ELi ühtse turu toimimist ohustavate võimalike takistuste tuvastamine ja nende eemaldamine ning tarbijate majandushuvide edendamine ja kaitsmine.

Lisateave Euroopa Parlamendi kohta

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu (neli korda aastas toimuv ELi liikmesriikide juhtide kohtumine) määrab kindlaks Euroopa Liidu üldised poliitilised suundumused ja prioriteedid, andes vajaliku tõuke nende edendamiseks.

Euroopa Ülemkogul on kooskõlas Euroopa Parlamendiga tähtis roll riikide valitsuste ja komisjoni nimetatud konkurentsivoliniku kandidatuuri heakskiitmisel.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu tarbijakaitset ja konkurentsiõigust käsitlevad ELi õigusaktid.

Konkurentsiküsimustes saavad asjaomased ministrid igast ELi liikmesriigist kokku konkurentsiküsimustega tegelevas nõukogus.

Lisateave Euroopa Liidu Nõukogu kohta

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon tagab ELi konkurentsieeskirjade nõuetekohase kohaldamise.

See hõlmab peamiselt järelevalvet ning vajadusel järgmiste toimingute tõkestamist:

  • konkurentsivastaseid kokkulepped (eelkõige raskekujuliselt piiravad kartellid)
  •  
  • ettevõtjate liitumised ja omandamised
  • riigiabi

 

Selleks on komisjonil mitmed kontrolli- ning jõustamisvolitused, nt kontrollida etevõtteid, korraldada ärakuulamisi ning lubada erandeid. Riikide valitsustel on samuti kohustus teatada eelnevalt kavandatavast abi andmisest ettevõtetele (riigiabi).

Siiski on osad komisjoni jõustamisülesanded alates 2004. aastast moderniseerimisprotsessi raames läinud üle liikmesriikidele (määrus 1/2003). See võimaldab riiklikel konkurentsiasutustel ja kohtutel kohaldada ning jõustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 101 (varem EÜ asutamislepingu artikkel 81) ning artiklit 102 (varem EÜ asutamislepingu artikkel 82).

Kõigi konkurentsipoliitikaga seotud valdkondade rakendamisel võtab komisjon arvesse tarbijate huve.

Täeindava teabe saamiseks konkreetsete juhtumite, kehtivate õigusaktide ning muu teabe kohta külastage palun komisjoni konkurentsi käsitlevat veebisaiti.

Lisateave Euroopa Komisjoni kohta

Euroopa Kohus

Euroopa Kohus on peamine õigusasutus, mis tagab konkurentsiõiguse ühetaolise tõlgendamise ja kohaldamise kõikjal ELis.

Sageli alahinnatud kohus on aastate jooksul langetanud palju määrava tähtsusega otsuseid, millel on olnud märkimisväärne mõju eurooplaste igapäevaelule, aidates taastada toimiva konkurentsi ELi turgudel, mis on omakorda tähendanud suuremat valikut parema kvaliteediga tooteid/teenuseid madalamate hindadega.

Konkurentsijuhtumeid käsitleb nüüd Euroopa Liidu Üldkohus (endine Esimese Astme Kohus) ning apellatsioonid lähevad edasi Euroopa Kohtusse.

Riiklikud kohtud saavad (ning mõnikord peavad) konsulteerida Euroopa Kohtuga, et selgitada, kuidas konkreetses küsimuses ELi konkurentsiõigust tõlgendada.

Lisateave Euroopa Kohtu kohta

Konkurentsijuhtumeid käsitlev kohtupraktika

Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank on Euroopa ühisraha euro haldamise keskseks pangaks. Selle peamine ülesanne on säilitada euro ostujõud ning seega hinnastabiilsus euroalal. Euroala koosneb 16 Euroopa Liidu riigist, mis on euro kasutusele võtnud alates 1999. aastast.

Euroopa Keskpangaga konsulteeritakse korrapäraselt kõigi rahandussektoriga seotud konkurentsiküsimuste puhul.

Lisateave Euroopa Keskpanga kohta

Kontrollikoda

Kontrollikoda teostab järelevalvet ELi eelarve (Euroopa maksumaksjate raha) nõuetekohase koostamise ning õiguspärase kulutamise kohta ELI poliitikavalkondade puhul.

Kontrollikojal on õigus auditeerida nendele ettevõtetele määratud trahve, kelle puhul komisjon on tuvastanud konkurentsivastase käitumise.

Trahvidena makstud summad kaasatakse uuesti ELi eelarvesse.

Lisateave kontrollikoja kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Kõnealuse komitee kaudu väljendavad ametiühingud, tööandjate ühendused ning muud kodanikuühiskonda esindavad rühmad oma arvamusi ELi küsimustes, andes oma panuse otsustamisprotessis.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üks sektsioon tegeleb konkreetselt konkurentsipoliitika ning tarbijate heaoluga seotud küsimustega (ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsioon).

Lisateave Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kohta

Konkurentsi käsitlevad kehtivad õigusaktid

Kust leian teavet kehtivate õigusaktide kohta?

Lisateave konkurentsipoliitika kohta

Avalikud konsultatsioonid

Konkurentsivastase käitumise võimaliku kahju hindamiseks on komisjonil hea meel saada huvitatud isikute arvamusi ja märkusi konkreetsetes küsimustes. Iga konkreetse juhtumi puhul määratletakse selgelt asjaomased sidusrühmad, kes saavad esitada märkusi.

Komisjon konsulteerib avalikkusega kõigi oma poliitikaalgatuste puhul.

Käimasolevad konsultatsioonid