Направо към основното съдържание
Competition Policy

Институциите на ЕС и политиката на конкуренция

Европейски парламент

Европейският парламент е единствената институция, чиито членове се избират пряко от европейските граждани. 751-те европейски депутати се избират на всеки пет години и се делят на групи според политическата си принадлежност, а не според националността си. Парламентът споделя законодателни правомощия със Съвета на ЕС за почти три четвърти от политиката на Съюза чрез т.нар. „процедура за съвместно вземане на решение“. Политиката на конкуренция не попада в обхвата на тази процедура.

Парламентарни комисии, работещи по свързани с конкуренцията въпроси

Две комисии се занимават специално с въпроси, свързани с политиката на конкуренцията и благосъстоянието на потребителите:

Повече за Европейския парламент

Европейски съвет

Европейският съвет – среща на върха между лидерите на ЕС, която се провежда на всеки три месеца – определя общата политическа посока и приоритетите на Европейския съюз, осигурявайки необходимия импулс за неговото развитие.

Европейският съвет заедно с Европейския парламент играе важна роля при одобряването на комисаря по конкуренция, номиниран от националните правителства и председателя на Комисията.

Съвет на ЕС

Заедно с Европейския парламент Съветът е мястото, където се одобряват законите на ЕС за защита на потребителите и за конкуренцията.

По свързаните с конкуренцията въпроси съответните министри от всяка страна от ЕС заседават в състав, наречен „Съвет по конкурентоспособност“.

Повече за Съвета на ЕС

Европейска комисия

Европейската комисия следи за точното прилагане на правилата на ЕС за конкуренция.

Това включва предимно наблюдение и, когато е необходимо, блокиране на:

  • антиконкурентни споразумения (особено твърди картели)
  • злоупотреба с господстващо пазарно положение от страна на предприятия
  • сливания и придобивания
  • държавни помощи.

 

За тази цел Комисията разполага с широк набор от правомощия за инспекция и правоприлагане, например разследване на предприятия, провеждане на изслушвания и допускане на изключения. Правителствата също така имат задължение да уведомяват предварително Комисията за всички планирани помощи за предприятия (държавни помощи).

Въпреки това някои от нейните правоприлагащи функции през 2004 г. бяха поети от държавите-членки в рамките на процеса на „модернизация“ (Регламент № 1/2003). Това позволява на националните органи за защита на конкуренцията и на националните съдилища да прилагат член 101 (предишен член 81 от Договора за ЕО) и член 102 (предишен член 82 от Договора за ЕО) от Договора за функционирането на ЕС.

При изпълнението на всички аспекти от политиката на конкуренция Комисията взема предвид интереса на потребителите.

За повече информация за конкретни дела, действащото законодателство и други въпроси посетете сайта на Комисията за конкуренцията.

Повече за Европейската комисия

Съд на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз е основният европейски съдебен орган. Той гарантира еднаквото тълкуване и прилагане на законите за конкуренцията в ЕС.

Често оставащи незабелязани, множеството знаменателни решения на Съда през годините оказват значително въздействие върху ежедневието на европейците, като помагат за възстановяването на конкуренцията на пазарите на ЕС и това води до по-голям избор на по-качествени продукти и услуги на по-ниски цени.

Делата в областта на конкуренцията вече се разглеждат от Общия съд на ЕС (известен преди като „Първоинстанционен съд“), а обжалванията – от Съда на Европейския съюз.

Националните съдилища могат (а понякога са длъжни) да отнасят дела то Съда на Европейския съюз за разясняване на това как конкурентното право на ЕС трябва да се тълкува във връзка с конкретен въпрос.

Повече за Съда на Европейския съюз

Съдебна практика в областта на конкуренцията

Европейска централна банка

Европейската централна банка отговаря за единната европейска валута – еврото. Нейната основна задача е да поддържа покупателната способност на еврото, което води до стабилност на цените в еврозоната. Еврозоната включва 16-те страни от Европейския съюз, които приеха еврото от 1999 г. насам.

Мнението на Европейската централна банка се търси редовно по всички въпроси, свързани с конкуренцията във финансовия сектор.

Повече за Европейската централна банка

Сметна палата

Сметната палата следи за правилното събиране на приходите и законното изразходване на средствата от бюджета на ЕС (парите на европейските данъкоплатци) за изпълнение на политиките на Съюза.

Тя има правомощия да извършва одит на глобите за антиконкурентно поведение, които Европейската комисия е наложила на дадена компания.

Средствата от глобите постъпват в бюджета на ЕС.

Повече за Сметната палата

Европейски икономически и социален комитет

Орган, чрез който профсъюзи, асоциации на работодатели и други представящи гражданското общество групи изразяват своето мнение по свързани с ЕС въпроси и така допринасят за процеса на вземане на решения.

Той има секция, която се занимава с политиката на конкуренция и с въпроси, свързани с благосъстоянието на потребителите (секция „Единен пазар, производство и потребление“).

Повече за ЕИСК

Действащо законодателство за конкуренцията

Къде да намеря действащото законодателство?

Повече за политиката на конкуренция

Обществени консултации

За оценка на потенциалните вреди от антиконкурентно поведение Европейската комисия събира мнения и коментари от заинтересованите страни по отделните дела. За всяко дело ясно се определят заинтересованите лица, които могат да изпращат коментари.

Комисията също така провежда консултации относно всички свои политически инициативи.

Текущи консултации