Gå direkt till innehållet
Competition Policy

Formulär för klagomål på statligt stöd

Här kan du framföra klagomål på ett statligt stöd som du misstänker kan vara olagligt. Sidan finns på 23 språk. Om du vill byta språk använder du rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.

Varför lämna in ett klagomål?

Klagomål är en viktig informationskälla för att upptäcka överträdelser av EU:s regler om statligt stöd. Enligt procedurförordningen för statligt stöd ska kommissionen granska alla klagomål från berörda parter.

Vilken är den rättsliga grunden?

Procedurförordningen”: Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (som ersätter rådets förordning nr 659/1999), EUT L 248, 24.9.2015, s. 9–29.

Tillämpningsförordningen”: Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004, ändrad bland annat genom kommissionens förordning (EU) nr 372/2014 av den 9 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 vad gäller beräkning av vissa tidsfrister, handläggning av klagomål och identifiering och skydd av konfidentiella uppgifter, EUT L 109, 12.4.2014, s. 14–22.

Hur vet jag om en åtgärd är statligt stöd eller inte?

I artikel 107.1 i EUF-fördraget står följande: ”Om inte annat föreskrivs i fördragen är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.” Därför måste alla de här villkoren vara uppfyllda för att en åtgärd ska vara statligt stöd:

  1. Statliga medel ska användas.
  2. Stödet ska ge en ekonomisk fördel.
  3. Stödet ska vara selektivt, dvs. gynna vissa företag eller viss produktion.
  4. Stödet ska påverka konkurrensen.
  5. Stödet ska påverka handeln mellan medlemsländerna.

Du kan läsa mer i kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Vem får framföra ett klagomål?

Enligt artikel 24 i procedurförordningen får endast berörda parter lämna in klagomål för att underrätta kommissionen om påstått olagligt stöd eller påstått missbruk av stöd. Därför ska fysiska eller juridiska personer som lämnar in klagomål enligt artiklarna 12.1 och 24.2 i procedurförordningen visa att de är berörda parter i den mening som avses i artikel 1 h i den förordningen (se även artikel 11a.1 i tillämpningsförordningen).

Enligt artikel 1 h i procedurförordningen är en berörd part ett medlemsland, en person, ett företag eller en företagssammanslutning vars intressen kan påverkas av att stöd beviljas, framför allt stödmottagaren, konkurrerande företag och branschorganisationer.

Varför är klagomålsformuläret obligatoriskt?

Klagomålsformuläret är obligatoriskt enligt artikel 24.2 i procedurförordningen. Enligt artikel 11a.2 i tillämpningsförordningen ska berörda parter fylla i formuläret i bilaga IV och lämna all obligatorisk information som efterfrågas i det. Det främsta syftet är att underlätta hanteringen av klagomål genom att se till att kommissionen får all relevant information om påstått olagligt stöd eller missbruk av stöd.

Klagomål ska lämnas in på ett av EU:s officiella språk (artikel 11a.3 i tillämpningsförordningen).

Kommissionen kontaktar klagande som har lämnat in ofullständiga uppgifter och uppmanar dem att lämna in den information som saknas inom en fastställd tidsfrist. Om det inte görs i tid kommer klagomålet att betraktas som återkallat.

På motiverad begäran av en berörd part får kommissionen bevilja undantag från denna skyldighet vad gäller en del av den information som krävs i formuläret (artikel 11a.2 i tillämpningsförordningen).

Var hittar jag klagomålsformuläret och hur kan jag lämna in mitt klagomål?

Här kan du hämta klagomålsformuläret.

Fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. Du kan skicka det ifyllda formuläret med mejl eller skriva ut det och skicka det med post till

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för statligt stöd
B-1049 Bryssel
Belgien
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Vi ser gärna att du skickar formuläret i elektronisk form i stället för på papper.

Tänk på det här om du skickar formuläret med mejl:
  • Bilagorna får vara högst 3 MB.
  • Om ditt mejl är större än så, rekommenderar vi att du delar upp informationen och skickar ett till mejl med samma ärenderad och referensen ”mejl 2”.
  • Om du har mycket dokumentation kan du spara den på en cd-romskiva och skicka med post till adressen ovan.

Om klagomålet innehåller konfidentiella uppgifter ska du skicka två versioner: en konfidentiell version och en offentlig version utan företagshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter.

Vad händer när jag har skickat mitt klagomål?

Inom 15 arbetsdagar får du ett bevis på att vi har tagit emot klagomålet. Kommissionen granskar uppgifterna i det och informerar dig om resultatet snarast möjligt (se avsnitt 9 om klagomål i reglerna om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd).

Den offentliga versionen av ditt klagomål kan komma att skickas till det berörda medlemslandet för kommentarer.

Kan jag dra mitt ärende inför en nationell domstol?

Kravet att medlemsländerna ska anmäla planerade statliga stöd till kommissionen (”skyldigheten att invänta kommissionens beslut”) har direkt effekt. Det innebär att de parter som påverkas av det statliga stöd som beviljats utan att den här skyldigheten följts (”olagligt stöd”) kan väcka talan vid en nationell domstol. Därför kan fysiska och juridiska personer vars intressen har påverkats negativt av ett stöd som kan vara olagligt dra ärendet inför en nationell domstol, som måste ta upp ärendet även om kommissionen driver ett parallellt förfarande. En domstolsprövning kan snabbt hjälpa dem som drabbats av ett olagligt stöd. De nationella domstolarna kan göra följande: stoppa utbetalningen av det olagliga stödet, besluta om återbetalning av det olagliga stödet, besluta om återbetalning av olaglig ränta, utdöma skadestånd till konkurrenter och andra tredje parter och vidta interimistiska åtgärder mot olagligt stöd.

Kommissionen kan dock inte ge råd om nationella förfaranden i individuella ärenden. Läs mer om hur de nationella domstolarna tillämpar reglerna om statligt stöd.

 

Länkar