Preskoči na glavno vsebino
Competition Policy

Obrazec za pritožbo v zvezi z državno pomočjo

Na tej strani lahko oddate pritožbo glede domnevno nezakonite državne pomoči. Stran je na voljo v 23 jezikih. Želeni jezik izberite na spustnem seznamu v zgornjem desnem kotu zaslona.

Zakaj vložiti pritožbo

Pritožbe so poglavitni vir informacij za odkrivanje kršitev pravil Unije glede državnih pomoči. Postopkovna uredba v zvezi s tem določa, da Komisija preuči vsako pritožbo, ki jo vloži zainteresirana stranka.

Pravna podlaga

Postopkovna uredba: Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (ki nadomešča Uredbo Sveta št. 659/1999), UL L 248, 24.9.2015, str. 9–29.

Izvedbena uredba: Uredba Komisije (ES) št. 794/2004, kakor je bila med drugim spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 372/2014 z dne 9. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 glede izračuna določenih časovnih omejitev, obravnave pritožb ter označevanja in varovanja zaupnih podatkov (UL L 109, 12.4.2014, str. 14–22).

Kdaj govorimo o državni pomoči

Po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, razen če ni v Pogodbi drugače določeno, je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli pomoč iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z načeli notranjega trga, kolikor zadeva trgovino med državami članicami. O državni pomoči torej govorimo, kadar so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. uporaba državnih sredstev
  2. gospodarska prednost
  3. selektivnost (pomoč daje prednost določenim podjetjem oziroma proizvodnji določenega blaga)
  4. vpliv na konkurenco
  5. vpliv na trgovino med državami članicami

Več informacij je na voljo v Obvestilu Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Kdo lahko zakonito vloži pritožbo

V skladu s členom 24 postopkovne uredbe lahko samo zainteresirane stranke vložijo pritožbe, s katerimi Komisijo obvestijo o domnevni nezakoniti pomoči ali zlorabi pomoči. V ta namen morajo fizične in pravne osebe, ki vložijo pritožbo v skladu s členom 12(1) in členom 24(2) postopkovne uredbe, dokazati, da so zainteresirane stranke v smislu člena 1(h) navedene uredbe (glej tudi člen 11a(1) izvedbene uredbe).

Člen 1(h) postopkovne uredbe opredeljuje „zainteresirano stranko“ kot „katero koli državo članico ali osebo, podjetje ali združenje podjetij, na katerih interese bi lahko dodelitev pomoči vplivala, predvsem upravičenca pomoči, konkurenčna podjetja in poklicna združenja“.

Zakaj je uporaba obrazca za pritožbo obvezna

Obvezno je uporabiti obrazec za pritožbo v skladu s členom 24(2) postopkovne uredbe. V skladu s členom 11a(2) izvedbene uredbe morajo zainteresirane stranke ustrezno izpolniti obrazec iz Priloge IV k izvedbeni uredbi in zagotoviti vse obvezne informacije, zahtevane v tem obrazcu. Njen glavni namen je olajšati obravnavo pritožb z zagotovitvijo, da Komisija pridobi vse relevantne informacije o domnevno nezakoniti pomoči ali zlorabi pomoči.

Pritožbe se predložijo v enem od uradnih jezikov Unije (člen 11a(3) izvedbene uredbe).

Komisija bo pritožnike, ki so predložili nepopolne informacije, pozvala, da v določenem roku pošljejo manjkajoče informacije. Če odgovor ne bo poslan pravočasno, se bo pritožba štela za umaknjeno.

Na podlagi utemeljenega zahtevka zainteresirane stranke lahko Komisija odpravi obveznost zagotovitve nekaterih informacij, zahtevanih v obrazcu (člen 11a(2) izvedbene uredbe).

Kje poiskati obrazec za pritožbo in kako poslati pritožbo

Obrazec za pritožbo je na voljo tukaj.

Izpolniti je treba vsa obvezna polja, označena z zvezdico (*). Izpolnjeni obrazec lahko pošljete po e-pošti ali pa ga natisnete in po navadni pošti pošljete na:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Bruselj
Belgija
Telefaks (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Komisija spodbuja pošiljanje obvestil v elektronski obliki namesto na papirju.

OPOMBA: Priporočila za pošiljanje pritožb po elektronski pošti:
  • priponke morajo biti manjše od 3 MB
  • če je vaše elektronsko sporočilo večje, pošljite še enega z enakim besedilom v okencu za zadevo („subject“) in s pripisom „e-sporočilo 2“
  • če imate veliko dokumentov, jih rajši shranite na zgoščenko in pošljite po pošti na naslove, navedene zgoraj

Če pritožba vsebuje zaupne informacije, pošljite dve različici: zaupno in nezaupno, ki ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali drugih zaupnih informacij.

Kakšen je postopek obravnave pritožbe

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu vaše pritožbe. Evropska komisija bo preverila dane informacije in vas kar najhitreje obvestila o svojem sklepu (glej razdelek 9 Kodeksa najboljših praks pri izvajanju postopkov za nadzor nad državnimi pomočmi).

Nezaupno različico pritožbe bo lahko poslala tudi v presojo relevantni državi članici.

Ali se lahko pritožim na sodišču v državi članici

Države članice morajo načrtovano državno pomoč priglasiti Evropski komisiji (določba o mirovanju). Ta določba ima neposredni učinek, in sicer lahko stranke, ki so oškodovane, ker je bila državna pomoč dodeljena brez upoštevanja določbe o mirovanju (nezakonita pomoč), tožbo vložijo neposredno na nacionalnem sodišču. Fizične in pravne osebe, ki so oškodovane zaradi domnevno nezakonite pomoči, se torej lahko pritožijo na nacionalnem sodišču, ki mora zadevo obravnavati ne glede na to, ali je obravnavo zadeve začela tudi Evropska komisija. Tožba na nacionalnem sodišču pomeni dostopnost pravnih sredstev, kar lahko pritožniku, oškodovanem zaradi nezakonite državne pomoči, omogoči takojšnje zadoščenje. Nacionalno sodišče omogoča: preprečitev izplačila nezakonite pomoči; vračilo nezakonite pomoči (ne glede na združljivost z načeli notranjega trga); vračilo z obrestnimi merami; odškodnino za konkurenčna podjetja in tretje stranke; in začasne ukrepe proti nezakoniti pomoči.

Evropska komisija ne more svetovati glede nacionalnih postopkov, ki so na voljo v posameznih primerih. Več informacij o tem, kako nacionalna sodišča uporabljajo zakonodajo o državni pomoči.

 

Sorodne povezave