Direct naar de inhoud
Competition Policy

Klachtenformulier staatssteun

Met dit formulier kunt u een klacht indienen tegen vermoedelijk onrechtmatige staatssteun. Deze pagina is beschikbaar in 23 talen. U kunt een andere taal kiezen in het dropdown-menu rechtsboven.

Wat voor nut heeft het om een klacht in te dienen?

Klachten zijn een belangrijke bron van informatie voor het opsporen van inbreuken op de staatssteunregels van de Unie. Op grond van de Procedureverordening moet de Europese Commissie elke klacht van een belanghebbende onderzoeken.

Wat is de rechtsgrondslag?

De "Procedureverordening": Verordening (EU) 2015/1589 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (vervangt Verordening nr. 659/1999, PB L 248 van 24.9.2015, blz. 9-29).

De "Uitvoeringsverordening": Verordening (EG) nr. 794/2004, zoals gewijzigd, onder meer bij Verordening (EU) nr. 372/2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 794/2004 wat betreft de berekening van bepaalde termijnen, de afhandeling van klachten en de identificatie en bescherming van vertrouwelijke informatie (PB L 109 van 12.4.2014, blz. 14-22).

Hoe kan ik weten of een maatregel staatssteun is?

Volgens artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn (tenzij anders bepaald in de verdragen) steunmaatregelen die door EU-landen of in welke vorm dan ook met staatsmiddelen worden bekostigd, en die de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen door bepaalde ondernemingen of producties te begunstigen, onverenigbaar met de interne markt als ze de handel tussen de EU-landen ongunstig beïnvloeden. Daarom is een maatregel pas staatssteun als aan de volgende vijf voorwaarden voldaan is:

  1. Gebruik van staatsmiddelen
  2. Economisch voordeel
  3. Selectiviteit (de steun bevoordeelt bepaalde commerciële ondernemingen of de productie van sommige goederen)
  4. Effect op de mededinging
  5. Ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen lidstaten

Meer informatie vindt u in de mededeling van de Commissie betreffende het begrip "staatssteun" in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Wie kan een klacht indienen?

Op grond van artikel 24 van de Procedureverordening kunnen alleen belanghebbenden een klacht indienen om de Commissie in kennis te stellen van mogelijk onrechtmatige steun of van mogelijk misbruik van steun. Dit betekent dat natuurlijke en rechtspersonen die overeenkomstig artikel 12, lid 1, en artikel 24, lid 2, van de Procedureverordening een klacht indienen, moeten aantonen dat zij belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1, onder h), van die verordening (zie in dit verband ook artikel 11 bis, lid 1, van de Uitvoeringsverordening).

Artikel 1, onder h), van de Procedureverordening geeft de volgende definitie van belanghebbende: "een lidstaat en een persoon, onderneming of ondernemersvereniging waarvan de belangen door de toekenning van steun kunnen worden getroffen, in het bijzonder de begunstigde van de steun, concurrerende ondernemingen en beroepsverenigingen."

Waarom moet ik het klachtenformulier gebruiken?

Het gebruik van het klachtenformulier is verplicht op grond van artikel 24, lid 2, van de Procedureverordening: Krachtens artikel 11 bis, lid 2, van de Uitvoeringsverordening dienen belanghebbenden het formulier correct in te vullen dat in bijlage IV van die verordening is opgenomen, en alle daarin gevraagde verplichte informatie te verschaffen. Zo krijgt de Commissie alle relevante informatie over vermeende onrechtmatige steun of mogelijk misbruik van steun en kan ze klachten sneller behandelen.

Klachten dienen in een van de officiële talen van de Unie te worden ingediend (artikel 11 bis, lid 3, van de Uitvoeringsverordening).

Bevat een klacht niet alle nodige gegevens, dan verzoekt de Commissie de klager om de ontbrekende gegevens binnen een vastgestelde termijn alsnog in te dienen. Indien een tijdig antwoord uitblijft, wordt de klacht als ingetrokken beschouwd.

Na een gemotiveerd verzoek van een belanghebbende partij kan de Commissie ontheffing verlenen van de verplichting om bepaalde op het formulier verlangde inlichtingen te verschaffen (artikel 11 bis, lid 2, van de Uitvoeringsverordening).

Waar vind ik het klachtenformulier en hoe kan ik mijn klacht indienen?

U kunt het klachtenformulier hier downloaden.

Velden met een sterretje (*) moeten absoluut worden ingevuld. Heeft u het formulier ingevuld, dan kunt u het per e-mail of op papier per post versturen naar:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie Staatssteun
B-1049 Brussel
België
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

De Commissie geeft sterk de voorkeur aan klachten per e-mail.

Instructies voor klachten per e-mail
  • Bijlagen mogen niet groter zijn dan 3 MB.
  • Is uw bericht groter, stuur dan een tweede bericht met dezelfde tekst in de onderwerpsregel, met de toevoeging "e-mail 2".
  • Als u heel veel documenten hebt, kunt u ze ook op een cd-rom zetten en per post opsturen.

Bevat de klacht vertrouwelijke informatie, stuur dan twee versies: een vertrouwelijke versie die alle informatie bevat, en niet-vertrouwelijke versie die geen bedrijfsgeheimen of andere confidentiële informatie bevat.

Wat gebeurt er nadat ik mijn klacht heb ingediend?

U krijgt binnen 15 werkdagen een ontvangstbevestiging. De Commissie onderzoekt de verstrekte informatie en licht u zo snel mogelijk in over het resultaat (zie titel 9 van de Gedragscode voor een goed verloop van de staatssteunprocedures).

De niet-vertrouwelijke versie van de klacht kan voor opmerkingen aan betrokken EU-landen worden voorgelegd.

Kan ik een zaak aanspannen bij een nationale rechtbank?

De verplichting voor EU-landen om geplande staatssteun bij de Commissie aan te melden ("standstill-verplichting") is rechtstreeks van toepassing. Dat betekent dat wie rechtstreekse gevolgen ondervindt van staatssteun met schending van de standstill-verplichting, zich rechtstreeks tot een nationale rechtbank kan wenden. Die rechtbank moet de zaak onderzoeken, zelfs als er tegelijkertijd een procedure bij de Commissie loopt. Een nationale rechtszaak kan een belangrijk rechtsmiddel zijn en de klager een snelle oplossing bezorgen. Maatregelen die door de nationale rechter kunnen worden gelast zijn: onrechtmatige staatssteun verbieden onrechtmatige staatssteun doen terugbetalen (ongeacht of die verenigbaar is) over onrechtmatige steun verschuldigde rente terugvorderen schadevergoedingen toekennen aan concurrenten en andere derden voorlopige maatregelen tegen onrechtmatige steun

De Commissie kan echter geen advies verstrekken over de nationale procedures die in individuele gevallen beschikbaar zijn. Lees meer over de toepassing van de staatssteunwetgeving door nationale rechtbanken.

 

Links