Siirry pääsisältöön
Competition Policy

Valtiontuen kantelulomake

Tällä sivulla voit tehdä oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevan kantelun. Tämä sivu on saatavilla 23 kielellä. Voit valita haluamasi kielen sivun oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta.

Miksi valitus tehdään?

Kantelut ovat olennainen tietolähde unionin valtiontukisääntöjen rikkomisen havaitsemiseksi. Tätä varten menettelyasetuksessa säädetään, että komissio tutkii kaikki asianomaisten osapuolten tekemät valitukset.

Kantelumenettelyn oikeusperusta

Menettelyasetus”: Neuvoston asetus (EU) 2015/1589, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (jolla korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999) (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 9–29).

Täytäntöönpanoasetus”: Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, sellaisena kuin se on muutettuna muun muassa asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta tiettyjen määräaikojen laskemisen, kantelujen käsittelyn ja luottamuksellisten tietojen yksilöimisen ja suojelun osalta 9 päivänä huhtikuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 372/2014 (EUVL L 109, 12.4.2014, s. 14–22).

Miten voin päätellä, onko toimenpide valtiontukea?

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että "jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan". Näin ollen seuraavien viiden ehdon on täytyttävä, jotta toimenpide voidaan luokitella valtiontueksi:

  1. Valtion varojen käyttö
  2. Taloudellinen hyöty
  3. Tuen valikoivuus (tuella suositaan tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa)
  4. Vaikutus kilpailuun
  5. Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lisätietoa on myös komission tiedonannossa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä.

Kuka voi tehdä kantelun?

Menettelyasetuksen 24 artiklan mukaan vain asianomaiset osapuolet voivat tehdä kantelun ilmoittaakseen komissiolle väitetystä sääntöjenvastaisesta tuesta tai tuen väärinkäytöstä. Tätä tarkoitusta varten luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka tekee kantelun menettelyasetuksen 12 artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on osoitettava olevansa kyseisen asetuksen 1 artiklan h alakohdassa tarkoitettu asianomainen osapuoli (ks. myös täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohta).

Menettelyasetuksen 1 artiklan h alakohdassa olevan määritelmän mukaan asianomaisella osapuolella tarkoitetaan ”jäsenvaltiota, henkilöä, yritystä tai yritysten yhteenliittymää, jonka etuihin tuen myöntäminen voi vaikuttaa, erityisesti tuensaajaa, kilpailevia yrityksiä ja alan järjestöjä”.

Miksi kantelulomakkeen käyttäminen on pakollista?

Kantelulomakkeen käyttö on pakollista menettelyasetuksen 24 artiklan 2 kohdan nojalla. Täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 2 kohdan mukaan asianomaisten osapuolten on täytettävä liitteessä IV oleva lomake ja annettava kaikki siinä pyydetyt pakolliset tiedot. Sen päätavoitteena on helpottaa kantelujen käsittelyä varmistamalla, että komissio saa kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, jotka koskevat väitettyä sääntöjenvastaista tukea tai tuen väärinkäyttöä.

Kantelut on tehtävä jollakin unionin virallisella kielellä (täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 3 kohta).

Komissio pyytää kantelijoita, jotka ovat toimittaneet puutteelliset tiedot, toimittamaan puuttuvat tiedot tietyssä määräajassa. Jos vastausta ei saada määräajassa, kantelu katsotaan peruutetuksi.

Komissio voi jonkin asianomaisen osapuolen perustellusta pyynnöstä vapauttaa tämän velvoitteesta toimittaa joitakin lomakkeessa vaadituista tiedoista (täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 2 kohta).

Mistä kantelulomake löytyy ja miten kantelu lähetetään?

Kantelulomakkeen voi ladata täältä.

Täytä kaikki pakolliset kentät, jotka on merkitty tähdellä (*). Täytettyäsi lomakkeen lähetä se joko sähköpostitse tai tulostettuna postitse seuraavaan osoitteeseen:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels
Belgium
Faksi (+32-2) 296 1242
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Komissio kehottaa suosimaan sähköistä viestintää.

Huom. Otathan huomioon seuraavat suositukset, jos lähetät kantelulomakkeen sähköpostitse:
  • Liitetiedostojen koon ei tulisi ylittää kolmea megatavua.
  • Jos viestisi ylittää tämän koon, suosittelemme viestin lähettämistä kahdessa osassa. Tässä tapauksessa molempien viestien otsikkokenttään tulee kirjoittaa sama otsikko ja jälkimmäisen viestin otsikkokenttään lisäksi maininta "email 2".
  • Jos sinulla on lähetettävänäsi suuri määrä asiakirjoja, voit toimittaa ne myös CD-ROM-muodossa postitse edellä mainittuun osoitteeseen.

Jos kantelu sisältää luottamuksellisia tietoja, toimita siitä kaksi versiota: luottamuksellinen versio ja versio, josta luottamukselliset tiedot on poistettu.

Kantelun käsittely

Kantelusta lähetetään vastaanottoilmoitus viidentoista työpäivän kuluessa. Komissio tutkii toimitetut tiedot ja ilmoittaa tutkinnan lopputuloksesta mahdollisimman nopeasti (ks. valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavien käytännesääntöjen jakso 9 "kantelut").

Kantelu voidaan toimittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi esittää siitä huomautuksensa. Jäsenvaltiolle ei toimiteta kantelun luottamuksellisia tietoja.

Voinko viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen?

EU:n jäsenvaltioiden velvollisuudella ilmoittaa suunnitelluista valtiontuista komissiolle on välitön oikeusvaikutus (jäsenvaltion toimenpidekielto – "standstill obligation"). Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet, joihin toimenpidekiellon rikkominen ja näin myönnetty valtiontuki ("sääntöjenvastainen tuki") vaikuttavat, voivat viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen. Näin ollen yksityishenkilöt tai yhteisöt, joiden etuihin oletettu sääntöjenvastaisesti myönnetty tuki on vaikuttanut kielteisesti, voivat panna asian vireille kansallisessa tuomioistuimessa, jonka on käsiteltävä asia riippumatta mahdollisesta komission käynnistämästä menettelystä. Kansallisissa tuomioistuimissa nostetut kanteet tarjoavat tärkeän ja nopean muutoksenhakukeinon sääntöjenvastaisen valtiontuen vaikutuspiiriin kuuluville kantelun tekijöille. Kansallisissa tuomioistuimissa saatavilla olevia oikeussuojakeinoja ovat seuraavat: sääntöjenvastaisen tuen maksamisen estäminen, sääntöjenvastaisen tuen takaisinperintä (riippumatta siitä, soveltuuko tuki sisämarkkinoille), sääntöjenvastaisuudesta maksettava korko, vahingonkorvaukset kilpailijoille ja muille kolmansille ja sääntöjenvastaista tukea koskevat välitoimet.

Komissio ei kuitenkaan voi antaa neuvoja kansallisista menettelyistä yksittäisissä tapauksissa. Lisätietoa valtiontukisääntöjen soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa

 

Linkkejä