Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Competition Policy

Έντυπο καταγγελίας κρατικής ενίσχυσης

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για εικαζόμενη παράνομη κρατική ενίσχυση. Η σελίδα αυτή υπάρχει σε 23 γλώσσες. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε γλώσσα.

Γιατί να υποβάλετε καταγγελία;

Οι καταγγελίες αποτελούν ουσιώδη πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό παραβιάσεων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαδικαστικός κανονισμός προβλέπει ότι η Επιτροπή εξετάζει κάθε καταγγελία που υποβάλλεται από ενδιαφερόμενο μέρος.

Ποια είναι η νομική βάση;

Ο «διαδικαστικός κανονισμός»: Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 659/1999), ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 9.

Ο «κανονισμός εφαρμογής»: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 372/2014 της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όσον αφορά τον υπολογισμό ορισμένων προθεσμιών, την εξέταση καταγγελιών και τον προσδιορισμό και την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών (ΕΕ L 109, 12.4.2014, σ. 14-22).

Πώς μπορώ να κρίνω κατά πόσο ένα μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση;

Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν διαφορετικά, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Συνεπώς, για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως κρατική ενίσχυση πρέπει να πληροί όλους τους παρακάτω πέντε όρους:

  1. Χρήση κρατικών πόρων
  2. Οικονομικό πλεονέκτημα
  3. Επιλεκτικότητα (δηλ. να ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής)
  4. Αντίκτυπο στον ανταγωνισμό
  5. Αντίκτυπο στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία;

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του διαδικαστικού κανονισμού, μόνο τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες για να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση ή καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης. Προς τούτο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφος 2 του διαδικαστικού κανονισμού οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ενδιαφερόμενα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο η του εν λόγω κανονισμού. (Σχετικά, βλέπε επίσης άρθρο 11α παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο η του διαδικαστικού κανονισμού, ενδιαφερόμενο μέρος είναι «κάθε κράτος μέλος και κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να θιγούν από τη χορήγηση μιας ενίσχυσης, και ιδίως ο δικαιούχος της ενίσχυσης, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις».

Γιατί είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσω το έντυπο καταγγελίας;

Η χρήση του εντύπου καταγγελίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του διαδικαστικού κανονισμού. Δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμπληρώσουν δεόντως το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV του κανονισμού και παρέχουν όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται σε αυτό. Κύριος σκοπός είναι να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των καταγγελιών και να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση ή καταχρηστική εφαρμογή ενίσχυσης.

Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης (άρθρο 11α παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού).

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους καταγγέλλοντες που έχουν υποβάλει ελλιπείς πληροφορίες να υποβάλουν και τις πληροφορίες που λείπουν εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ελλείψει εμπρόθεσμης απάντησης, η καταγγελία θα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης ενδιαφερόμενου μέρους, η Επιτροπή δύναται να απαλλάξει τον καταγγέλλοντα από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων πληροφοριών που ζητούνται στο έντυπο (άρθρο 11α παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού).

Πού μπορώ να βρω το έντυπο καταγγελίας και πώς μπορώ να στείλω την καταγγελία μου;

Μπορείτε να βρείτε το έντυπο καταγγελίας για τηλεφόρτωση εδώ.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*). Μόλις συμπληρώσετε το έντυπο, παρακαλείσθε να το στείλετε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε, αφού το εκτυπώσετε, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Φαξ (32-2) 296 12 42
stateaidgreffeatec [dot] europa [dot] eu (stateaidgreffe[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Η Επιτροπή συνιστά θερμά την ηλεκτρονική επικοινωνία αντί για τη χρήση χαρτιού.

ΣΗΜ.: Συστάσεις για τις καταγγελίες που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
  • Τα συνημμένα αρχεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 MB.
  • Αν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα υπερβαίνει αυτό το μέγεθος, σας συνιστούμε να στείλετε ένα δεύτερο μήνυμα με το ίδιο "θέμα" και την ένδειξη "email 2".
  • Αν έχετε να επισυνάψετε πολλά έγγραφα, μπορείτε επίσης να τα στείλετε σε CD ROM ταχυδρομικά στις παραπάνω διευθύνσεις.

Εάν η καταγγελία περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, παρακαλείστε να υποβάλετε δύο διαφορετικές εκδοχές: μία εμπιστευτική και μία μη εμπιστευτική δίχως επιχειρηματικά απόρρητα ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τί συμβαίνει μετά την υποβολή της καταγγελίας;

Εντός 15 εργάσιμων ημερών θα λάβετε απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας σας. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα στοιχεία της καταγγελίας και θα σας ενημερώσει για την έκβασή της το συντομότερο δυνατό (βλέπε σημείο 9 στις «καταγγελίες» του Κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων).

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της καταγγελίας σας μπορεί να διαβιβαστεί στα κράτη μέλη για διατύπωση παρατηρήσεων.

Μπορώ να προσφύγω ενώπιον εθνικού δικαστηρίου;

Η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις σχεδιαζόμενες κρατικές ενισχύσεις («υποχρέωση αναστολής της εφαρμογής») έχει άμεσο αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι όταν ένα μέρος θίγεται από κρατική ενίσχυση που χορηγείται κατά παράβαση της υποχρέωσης αναστολής («παράνομη ενίσχυση») μπορεί να προσφύγει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Συνεπώς, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων τα συμφέροντα έχουν θιγεί από την εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση μπορούν να φέρουν την υπόθεση ενώπιον εθνικών δικαστηρίων τα οποία πρέπει να εξετάσουν την υπόθεση ανεξάρτητα από την ύπαρξη παράλληλης διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Η προσφυγή ενώπιον εθνικών δικαστηρίων μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέσο επανόρθωσης, προσφέροντας άμεση δικαίωση στον καταγγέλλοντα που θίγεται από παράνομη κρατική ενίσχυση. Στα διορθωτικά μέτρα που μπορεί να λάβει ένα εθνικό δικαστήριο περιλαμβάνονται τα εξής: παρεμπόδιση της καταβολής της παράνομης ενίσχυσης· επιστροφή της παράνομης ενίσχυσης (ανεξάρτητα από τη συμβατότητα)· καταβολή τόκων για το διάστημα της παρανομίας· αποζημίωση των ανταγωνιστών και άλλων τρίτων μερών· προσωρινά μέτρα κατά της παράνομης ενίσχυσης.

Έχετε υπόψη ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες που ισχύουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια θα βρείτε εδώ.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι