Gå direkt till innehållet
Competition Policy

EU-institutionerna och konkurrenspolitiken

Europaparlamentet

Parlamentet är den enda EU-institution som EU-medborgarna väljer i direkta val. De 751 parlamentsledamöterna väljs vart femte år. När de sammanträder sitter de grupperade efter partifärg och inte efter nationalitet. Parlamentet och Europeiska unionens råd antar tillsammans knappt tre fjärdedelar av all EU-lagstiftning. Detta sker genom det så kallade medbeslutandeförfarandet, som dock inte omfattar konkurrensområdet.

Parlamentsutskott som bereder konkurrensfrågor

Det finns två utskott med särskilt ansvar för konkurrens- och konsumentfrågor:

  • Ekonomiutskottet ECON (ekonomi och valutafrågor)
    Utskottet är bland annat behörigt i frågor som rör EU:s ekonomiska politik och penningpolitik, där också konkurrensreglerna och statligt stöd till företag ingår.
  • Inremarknadsutskottet IMCO (inre marknaden och konsumentskydd)
    Utskottet är bland annat behörigt när det gäller åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för att den inre marknaden ska fungera, och när det gäller främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska rådet samlas en gång i kvartalet och består av EU-ländernas stats- och regeringschefer. Det bestämmer EU:s allmänna politiska riktlinjer och ger unionen de impulser som behövs för dess framtida utveckling.

Europeiska rådet har en viktig roll i samband med tillsättningen av konkurrenskommissionären, som tillsammans med de övriga kommissionärerna godkänns av Europaparlamentet efter att ha nominerats av medlemsländerna och kommissionens ordförande.

 

Europeiska unionens råd

Rådet och Europaparlamentet godkänner tillsammans EU:s lagar om konsumentskydd och konkurrens.

Rådet har olika sammansättningar beroende på område. I ”konkurrensrådet” sammanträder EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrens.

Läs mer om Europeiska unionens råd

EU-kommissionen

EU-kommissionen ser till att EU:s konkurrensregler tillämpas på rätt sätt.

Kommissionen övervakar och stoppar vid behov

  • konkurrensbegränsande avtal (framför allt kartellbildning)
  • företags missbruk av en dominerande ställning på marknaden
  • företagskoncentrationer och företagsförvärv
  • statligt stöd.

 

Kommissionen har därför fått omfattande inspektions- och tillsynsbefogenheter och kan t.ex. granska företag, göra utfrågningar och bevilja undantag. EU-länderna måste dessutom förhandsanmäla allt planerat statligt stöd till företag.

Som ett led i moderniseringen av EU:s förvaltning har medlemsländerna sedan 2004 tagit över en rad tillsynsfunktioner (förordning nr 1/2003). De nationella konkurrensmyndigheterna och domstolarna kan således själva tillämpa och verkställa artikel 101 (konkurrensbegränsande avtal, f.d. artikel 81 i EG-fördraget) och artikel 102 (missbruk av dominerande ställning, f.d. artikel 82 i EG-fördraget) i EUF-fördraget.

I all konkurrenspolitisk verksamhet tar kommissionen hänsyn till konsumenternas intressen.

Läs mer om enskilda fall, gällande lagstiftning, m.m. på kommissionen konkurrenswebbplats.

Läs mer om EU-kommissionen

EU-domstolen

Domstolen är EU:s viktigaste rättsliga instans och ser till att konkurrenslagstiftningen tolkas och tillämpas på samma sätt i hela EU.

Domstolens många prejudicerande beslut väcker kanske inte så stor uppmärksamhet men har under årens lopp fått stor betydelse för européernas vardag genom att bidra till att konkurrensen på EU:s marknad fungerar, vilket i sin tur har lett till ett ökat utbud av varor och tjänster, bättre kvalitet och lägre priser.

Konkurrensärenden handläggs i den så kallade tribunalen (tidigare förstainstansrätten), vars beslut kan överklagas till domstolen.

De nationella domstolarna kan (och måste ibland) lämna över ärenden till domstolen för att klargöra hur EU:s konkurrenslagstiftning ska tolkas i enskilda fall.

Läs mer om EU-domstolen

Rättspraxis i konkurrensärenden

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken ansvarar för euron, EU:s gemensamma valuta. Bankens viktigaste uppgift är att försvara eurons köpkraft och på så sätt bevara prisstabiliteten i euroområdet. Euroområdet omfattar de 16 EU-länder som har infört euron sedan 1999.

Europeiska centralbanken rådfrågas kontinuerligt i konkurrensfrågor med koppling till finanssektorn.

Läs mer om Europeiska centralbanken

Revisionsrätten

Revisionsrätten övervakar att EU:s budgetmedel (dvs. de europeiska skattebetalarnas pengar) samlas in på rätt sätt och används för EU:s verksamhet i enlighet med gällande lag.

Revisionsrätten har befogenhet att granska de böter för konkurrensbegränsande beteende som företag kan dömas till.

Inbetalade böter går till EU:s budget.

Läs mer om revisionsrätten

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

I det här organet tar fack, arbetsgivarorganisationer och andra grupper i det civila samhället ställning i EU-frågor och bidrar till beslutsfattandet.

Det finns en särskild avdelning för konkurrens- och konsumentfrågor (facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion).

Läs mer om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Gällande konkurrenslagstiftning

Var hittar jag gällande lagstiftning?

Mer om konkurrensfrågor

Offentliga samråd

EU-kommissionen vill gärna ha hjälp med att bedöma den skada som konkurrensbegränsande beteende kan ställa till med. Kommissionen välkomnar därför bidrag och synpunkter från berörda parter i specifika frågor. I varje enskilt fall anges tydligt vilka aktörer som anses vara berörda och som man därför ber om synpunkter.

Kommissionen genomför också samråd om alla sina politiska initiativ.

Se aktuella samråd